Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

punt! Hoezeer gevoelt zij, op hare wijze, dat het zaliger is te geven dan te ontvangen ! Aan hare zijde al de roem der vrijzinnigheid, der edelmoedigheid. Welk eene zachtmoedige en edele wraak over de ondervondene verachting ligt er niet in die bereidwilligheid om een dienst te betoonen aan dezen man die vermoeid is van den weg! Al het voordeel is aan de zijde der vrouw.

En nogtans, wie is deze vrouw ? Wie is deze man ? De vrouw is eene Samaritaansche, en de man is een Jood. Laat ons vooreerst niets meer zeggen; of liever alles ligt reeds in deze ééne onderscheiding. De vrouw is eene Samaritaansche, d. w. z. eene diergenen die eenen God hebben in het verleden, die er geenen hebben voor het tegenwoordige; een lid van dat volk, dat eigenwillig den loop der goddelijke openbaringen heeft gestuit, en den stroom aan zijnen oorsprong heeft gestremd. Zij hebben de wet, ja, maai zij hebben de belofte niet; zij hebben geene tegenwoordige openbaringen Gods, geene levende gemeenschap met Hem. Hunne geschiedenis, hunne maatschappelijke instellingen, hun huiselijk leven, alles is buiten de voorwaarden des verbonds. Indien zij eenen Messias verwachten, zoo is deze verwachting zonder verband met hunne geschiedenis en met hunnen tegenwoordigen toestand. Het is de onzekere verwachting van den onbekende, die zij, in hun eigene geschiedenis en in hun eigene toestanden de eigenaardige trekken niet vindende 0111 zijn beeld te teekenen, den grooten zendeling noemen, of liever den grooten hervormer en leeraar, den mensch die alle dingen zal verkondigen. Hun messiaansche verwachting is als eene ster in den nacht, die haren flauwen glans aan de zon van Israël ontleent. Is het te verwonderen dat deze verwachting zonder kracht is in het leven ? Is liet te verwonderen dat terwijl men wel bij de Samaritanen evenals bij de heidenen, meer zelfs dan bij de Joden, menschen vindt die verlangen naar verlossing, menschen die hongeren en dorsten naar waarheid en gerechtigheid, er evenwel onder hen geene rechtvaardigen gevonden worden in den zin als Simeon en Anna, zooals Zacharias en Elisabetli het waren, geloovigen die de vertroosting

Sluiten