Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelf tot ons spreke, maar met onuitsprekelijke woorden. Kent gij reeds die persoonlijke spraak van Christus?

,Indien gij de gave Gods lcendet, en wie hij is die tot u zegt: Geef mij te drinken, zoo zoudt gij van hem hebben begeerd, en hij zonde U levend water gegeven hebben." Er ligt een tint van weemoed over dit woord, welke een tegenstelling vormt met den zweem van spotachtige vroolijkheid, die er lag in het woord der vrouw. Indien gij kendet! Indien gij kendet. Ik verbeeld mij den Heer dit woord sprekende tot velen onder ons, tot hen wier leven zoo kleurloos, zoo arm aan geestelijke vreugde is, voor wie de godsdienst niets anders is dan eene reeks van plichten en opofferingen. Ik spreek nu niet van hen, voor wie de godsdienst zelfs niet eene reeks van plichten en opoiferingen is, voor wie de godsdienst niets anders is dan een vorm, d. w. z. niets; zij zijn nog zoo ver van Christus, dat ik niet denk dat mijn woord hen zal bereiken. Maar tot u die zoo nabij zijt? die wel den plicht, maar niet het genot, de heerlijkheid van het geven, kent, die niet ontvangt, omdat gij uw hart niet hebt gegeven aan hem, die 11 verzadigen kan, tot u dan, die in den grond uws harten, zonder dat gij het uzelven wilt bekennen treurig zijt, tot u richt zich mijn woord. Indien gij de gave Gods kendet, en wie hij is, die tot u zegt: Geef mij te drinken; zoo zoudt gij van hem hebben begeerd, en hij zoude u levend water gegeven hebben. O, gave God, gave God, dat uwe oogen, die tot nu toe gehouden zijn geworden om niet te zien, geopend wierden, en dat gij Christus mocht hebben ontdekt, gezeten aan de fontein. Gave God, dat gij begrepen hadt dat God geen God is verre, maar dat Hij is een God van nabij, dat het niet noodig is in den hemel op te klimmen, noch in den afgrond neder te dalen, om zijn woord te zoeken, omdat zijn woord nabij ons is. Gij twijfelt er niet aan, niet waar? dat God het brood der aarde laat groeien en het water laat ontspringen

Sluiten