Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar zijn er die onder leven voornamelijk verstaan geluk, zaligheid, en voor wie dus het licht boven alles daarvan het beeld is; daar zijn er, en dezen komen het naast aan de waarheid en drukken het meest de bijbelsche levensbeschouwing uit, die het leven zoeken in de gemeenschap met God, in gelijkvormigheid aan God en voor wie het licht dus bovenal beeld is van deugd, heiligheid, godzaligheid. Daar zijn er eindelijk — helaas, dat zij nog zoo velen zijn, zij die het verst afstaan van de waarheid Gods — die, het leven bovenal in verstandelijke ontwikkeling, in de wetenschap der eindige dingen of der ervaring, zoo als zij het noemen, zoekende, onder licht verstandelijke kennis verstaan, en voor wie een verlicht man is een zoodanige, die aan het bovennatuurlijke en oneindige zoo min mogelijk gelooft, die het gebied des geloofs steeds meer als een gebied des bijgeloofs ter zijde schuift, om niets overtehouden dan den kleinen tuin en de welbekende paden der waargenomene voorwerpen. Zulk een licht is als dat der heldere maan bij vriezende winternachten, niet, gelijk zij het noemen, de dageraad der opgaande zon.

Maar, hoe het ook zij, welke verkeerde begrippen men zich ook over liet leven vorme, dit is zeker dat een instinctmatig gevoel bij alle menschen het licht als het beeld van het leven beschouwt.

Ik kan niet nalaten om u te wijzen op de treffende overeenstemming van de gegevens der natuurwetenschap met dit natuurlijk gevoel des menschen. Dezer dagen kwam mij een boek in handen van een der jongste natuurvorschers, een man, helaas, die bij uitgebreide kennis van de natuur en een hart vol bewondering voor hare schoonheid en rijkdommen, echter geen levenden, persoonlijken God in haar vindt; hetgeen ons noch van hem, noch van zoovele anderen moet verwonderen, omdat men om God te vinden in de natuur Hem eerst moet gevonden hebben in eigen hart, waar Hij zich het naast, het onmiddellijkst openbaart en men Hem dus niet vinden kan buiten zich in de natuur, wanneer men begonnen is met zich zeiven als een natuurprodukt te beschouwen, als den mensch uit de aarde en niet als geest uit geest geboren. Welnu, zie hier

Sluiten