Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God is licht, licht in dewereld, de waarheid der wereld, in haar levende. De wereld wordt in haar eigen wezen openbaar, de geestelijke zoowel als de natuurlijke, door Hem die in haar leeft. Dit is dc verkondiging, omdat door Jezus Christus de menschenwereld en de natuur en beider betrekkingen tot elkander openbaar worden.

God is licht, het licht derwereld, zijn leven deelt zich aan de wereld mede en zijne schepselen worden kinderen Gods. Dit is de verkondiging, omdat Jezus Christus zich aan de wereld geeft en de zijnen zijne goddelijke natuur deelachtig maakt.

Zoo is God de Vader der lichten, de Vader van allen, die daar is boven allen, als Vader, door allen, als Woord, in allen, als Geest.

In Hem is gansch geene duisternis. De duisternis is in de wereld als van God afgevallen, in ons zoolang wij buiten God zijn.

Laat ons dan:

Vooreerst, het licht zoeken en niet de duisternis. Dat is: wenden wij ons af van de wereld en bekeeren wij ons tot God. Eer de wereld in Gods licht door ons gekend kan worden moeten wij Hem als licht kennen.

De sleutel der kennis is Jezus Christus. Aanschouwen wij hem. Al kennen wij de eigenschappen des lichts niet in de natuur, Hem die het licht der wereld is kunnen wij kennen. Geene geleerdheid wordt daartoe vereischt, niets dan een eenvoudig oog dat op hem ziet. De blik gevestigd op Jezus Christus doet zijn licht in ons overgaan en maakt ons tot kinderen des lichts.

Ten tweede: laat ons Hem beschouwende de wereld in zijn licht beschouwen. Eerst keeren wij ons af van de wereld en bekeeren wij ons tot God; dan hervinden wij de wereld in Hem, en leeren haar kennen in Hem. Natuur, geschiedenis, maatschappij, wetenschap, kunst, huiselijk leven, alles wordt geheiligd door de kennis Gods, en in al deze dingen wordt God openbaar.

Eindelijk: laat ons wandelen als kinderen des lichts. Ook van ons moet het licht dat in Jezus is, uitgaan, ook door ons

Sluiten