Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het oog door die wijsheid verlicht dringt door in het verborgene des harten en ziet de geheime drijfveeren der mensclielijke daden, der mensclielijke zonden. Zij leert dat verborgen harteleed kennen, dat onbewust op den bodem ligt van 's menschen wezen en dat veel, ja alles verklaart wat anders onverklaarbaar blijft. Zij leert de ontembare kracht der onvervulde behoefte, den onverzadelijken dorst van het ledige hart verstaan, en verklaart daaruit den woesten drang der hartstochten en de geslepene list der boosheid. En waar men op den bodem des harten eene gapende wonde ontdekt, daar zal men, al verspreidt ook die wonde pestwalmen, den genezenden balsem niet achterhouden, zoo men dien bezit. Op den onvruchtbaren, door de zonde verwoesten grond der wereld komt de wijsheid die van boven is vruchtbaar zaad zaaien, en dat zaad kan ook in dien grond ontkiemen. Het deelt zijne vruchtbaarheid mede aan den grond, en goede vruchten worden nog gekweekt van de verdorde wortelen en den uitgeleefden stam. De wijsheid die van boven is zweeft dus niet boven de aarde, maar zij heeft er hare tente opgeslagen en bouwt er haren akker. Zij is vol van barmhartigheid en van goede vruchten.

Niet partijdig oordeélende, eigenlijk: geen onderscheid makende. Zij zoekt hare discipelen onder allen, en haar deren de mensclielijke onderscheidingen niet. Allen kunnen hare uitverkorenen worden, kinderen der wijsheid en hare dienaren. Willekeurige, partijdige uitverkiezing bestaat bij haar niet. Zij, dochter des hemels, handelt niet als de kinderen der menschen, die niet anders kunnen dan hunne uitverkorenen hebben en die daarin bestierd worden door omstandigheden en persoonlijke genegenheden, door die voorliefde des harten, die dikwerf even onwederstaanbaar als onverklaarbaar is. De wijsheid die van boven is draagt het merk der goddelijke liefde aan het voorhoofd; zij kent, ja, ook die voorliefde en heeft hare uitverkorenen, maar die voorliefde is bepaald door gemeenschap aan haar zelve. Hare uitverkorenen zijn die haar het best verstaan en het meest vatbaar zijn haar te ontvangen. Maar zij stelt zich geene perken, hare liefde is niet

Sluiten