Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werk der wijsheid die van boven is overgebleven, en waar waren zij die dat werk konden opnemen en voltooien ? Waren zij zeiven, de discipelen, niet gereed om die wijsheid de aardsche te noemen en het oordeel der wereld voor het oordeel Gods aan te zien? En toch, toen vierde die wijsheid haren triomf. Toen zijn de wijzen dezer wereld gevangen genomen in hunne raadslagen, en is het gebleken dat ook in den donkeren doodsnacht het licht Gods niet kan worden uitgebluscht. Wie en wat ook bezwijke, niet de gekruisigde, niet zijn geloof, niet zijne hoop, niet zijne liefde. De wijsheid die van boven is ontleende aan de wereld niet haren luister; de wereld kan dien dus niet doen tanen. Waar alle schijn vergaat daar blijft het wezen. Met ongeveinsde liefde heeft hij ons lief gehad tot aan het einde (Joh. XIII: 1.) De dood verandert niets aan de liefde, integendeel doet haar eerst recht uitkomen en verbreidt haar in de wereld. Aan het kruis volbrengt de ware hoogepriester zijn eeuwig offer; zijn werk is volbracht en zijne wijsheid blijkt te zijn de eenig waarachtige, de blijvende, want zij is zonder dubbelhartigheid, zij is ongeveinsd.

III.

En nu, schijnt die wijsheid u begeerlijk toe? Schijnt het u toe eene begeerlijke zaak te zijn niet meer van beneden te zijn, uit de aarde aardsch; maar van boven, hemelsch, uit God geboren ? Welnu, die weg is u geopend. Priesterlijk is de dienst der opperste wijsheid geweest op de aarde. Heeft zij haar huis gebouwd en hare zeven pilaren gehouwen, dat huis was een tempel. Heeft zij haar slachtvee geslacht en haren wijn gemengd en hare tafel toegericht, het was een offer dat zij bracht, het eeuwig geldend en blijvend offer, het is een offermaal waaraan zij ons noodt, een vreugdemaal, het is de beker der dankzegging dien zij ons toereikt, de beker des Nieuwen testaments. Ja, toegan-

Sluiten