Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als buiten u liggende en over den weg hoe die verworven is veel weet te spreken met eene wijsheid die vaak aardsch is, natuurlijk en duivelsch, als zij namelijk een hart openbaart, waarin nog bittere nijd en twistgierigheid aanwezig is; maar daaruit, dat gij dien vrede openbaart in uwen wandel, namelijk door zachtmoedige wijsheid. Is de waarheid kwetsend, niet gij moet kwetsen maar de waarheid in u, dat is uw vrede. Deze wonden zijn heilzaam, zij zijn door God geslagen, door God die geneest, wat gij niet kunt.

Gij, die den vrede des Heeren kent, weest dan verder Icscheiden en gezeglijk. Geroepen zijt gij tot heerschen en och of gij allen heerschtet! .... maar de weg der heerschappij is de bescheidenheid der zelfverloochening. Be eachtmoedigen beërven het aardrijk. Zijt gij discipel der wijsheid die van boven is, zoo gij nog aanspraak maakt op vele dingen, veeleischend zijt in de wereld en van de menschen, kwalijk nemend, achterdochtig, lichtgeraakt, wraakzuchtig, vol geheimen wrok en wrevel? Ach, kinderen Gods, wordt toch als kinderen, immer eenvoudiger, leerzamer, nederiger en stiller. Eisclit niets en gelooft veel. Dat is liefde, en het is ook wijsheid: zij is bescheiden en gezeglijk.

Maar niet alleen om uwen weg rein te houden van de besmetting der wereld hebt gij hem leeren kennen die de weg is en de waarheid en het leven. Die weg waarop hij u leidt en gij hem volgt, moet ook zegen verspreiden om u heen. Niet alleen van doornen en distelen moet hij gezuiverd worden, maar ook bloeien moet hij als een tuin, beplant zijn met' de eikeboomen der gerechtigheid. De wijsheid die van boven is, is vol van barmhartigheid en goede vruchten. Zijt gij uit God geboren, vruchten moet gij dragen, hemelsche vruchten, vruchten der barmhartigheid. Valt het u moeilijk, te moeilijk ? Maar dan hebt gij Jezus Christus niet gekend noch zijne barmhartigheid ervaren. Dan verstaat gij het nog niet, wat het zegt dat hij een Zaligmaker is van zondaren. Maar, zoo gij het verstaat, dan weet en verstaat gij ook dat hij zijn verlossingswerk thans verricht door u, dat gij, gij, verlosten, kinderen des koninklijks, thans de goede reuk

Sluiten