Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelfs, dat heilige zal Gods Zoon genaamd worden. Eens menschen zoon zal Gods zoon zijn, Gods zoon, niet bij wijze van overdrachtelijkeu titel noch van ontvangen genade, maar uit kracht van zijn eigen eeuwig wezen. En die zoon zal haar zoon zijn. Voorwaar, ontzettend is dit woord. Zal zij gelooven?

Wij letten ten slotte op hare geloofsdaad.

V.

Zal zij gelooven?

Wel wordt haar een teeken gegeven, een teeken dat zij niet gevraagd had, maar dat — even als het woord: Vrees niet, Maria, dienen moest om haar te wapenen tegen opkomende vrees — bestemd is om haar blijvend te sterken in den geloofsstrijd, dien zij tot aan de geboorte haars zoons zal hebben te strijden.

,Eu zie Elisabet uwe nicht is oolc zelve bevrucht met ecnen zoon in haren ouderdom; en deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd tvas, de zesde." Dit woord wijst haar op de wonderbare leidingen Gods in het O. Verbond, op die reeks van mannen Gods, die reeds bij de geboorte het merkteeken des doods droegen en toch de genade des levens ontvangen hebben voor zich en voor hun volk: op den eersteling der belofte, op Isaiik, geboren uit de verstorvene moeder van Sara; op de tweelingen geboren uit den onvruchtbaren schoot van Rebekka, omdat de Heer zich liet verbidden; op de zonen van Rachel, waarvan de een mede een afgebedene was, en de andere door zijn leven den dood gaf aan zijne moeder; op den wonderbaar geredden Mozes, op Simson en Samuel, op den laten zegen van Ruth, op Davids grootsten zoon, den jongstgeborenen, maar voorbestemden troonopvolger; eindelijk op het wonderbare teeken in Jesaja's huis.

Welnu, deze profetische teekenen schijnen zich te hernieuwen;

Sluiten