Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrouwe zal de slang den kop vermorzelen; de overwinning van dood en zonde in de menschelijke natuur door de menschelijke natuur? Maar waaraan dan zou die menschelijke natuur, gebannen in den toovercirkel van dood en zonde, de kracht ontleenen om die overwinning te behalen en dien cirkel te verbreken? Eene scheppende daad moet in haar plaats grijpen, een nieuwe loot haar worden ingeënt; eene dochter Eva's moet ontvangen en bevrucht worden uit den H. Geest. Dat is het woord Gods; en geen woord zal bij God onmogelijk zijn.

Zal Maria gelooven ? Ja, zij gelooft; dat is haar daad, waarvan het geheim even onverklaarbaar is als het toegeven aan de stem des verleiders onverklaarbaar is in Eva. Zij is haar tegenbeeld en herwint wat deze heeft verloren. Deze had de stem der zelfzuchtige lust gevolgd, en haar eerstgeborene, dien zij haar rijkdom noemde, was Kaïn, die uit den booze was. Maria luistert naaide stem Gods en brengt haar wezen ten offer op zijn heilig altaar. Zij wijdt zich den Heere als zijn heilige dienstmaagd en wordt moeder van den Heilige, die Gods Zoon genaamd is.

Zie, de dienstmaagd des Ueeren, mij geschiede naar uw woord. Dat is haar offerwoord; dat is hare geloofsdaad; de krachtigste geloofsdaad die op aarde is geschied; het reinste offerwoord dat daar is gesproken; want het is de heilige eerstelinge van eene reeks van geloofsdaden en offerwoorden, die thans op het altaar der liefde in de gemeente van Jezus Christus tot den Heere zullen opstijgen als eene liefelijke wierook. De Christelijke kunst stelt ons deze offerdaad van Maria voor als een door het heilige altaarvuur brandend maar niet verteerd hart. Zij heeft zich niet bedrogen. In Maria wijdt zich de oude menschlieid, die onder den vloek der zonde lag, aan den haar zoekenden en naderenden God; en zij wordt door Hem niet verteerd maar behouden. De vrucht dier wijding is de geboorte van den menschenzoon, die Gods zoon wordt genaamd, en in wien het Woord dat bij God was vleesch wordt.

Sluiten