Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kenen der tijden, als bewijzen dat de middernachtelijke ure geen ure is van volkomen stilstand, maar eene ure van profetie des lichts. Is middernacht een einde, dat einde is een begin ; de nieuwe dag breekt aan, reeds doet zich het hanengekraai hooren. Is het eene ure van diepe duisternis, die diepe duisternis heeft haar keerpnnt. Weldra verbleeken de sterren en de dageraad breekt aan. Is het eene ure van rust, die rust is vol angstige droomen die een ontwaken voorspellen, al is het ook in schrik. Is het eene ure des gevaars, dat gevaar, hoe hoog geklommen, brengt de redding aan.

De bruidegom homt. Hoe liefelijk klinkt dat woord. De bruidegom! Hij komt zijne bruid zoeken. Gemeente die u naar Jezus Christus noemt, gij zijt de bruid des Heeren. Maar vindt de stem die daar roept: de Bruidegom komt, u niet slapende aan de deur zijns huizes? Zijt gij niet allen, ja allen zoo velen wij zijn, zijn wij niet medegesleept door de bekoringen der wereld, bevangen in haren schijn ? Hebben wij niet gezegd: „de Heer vertoeft te komen, laat ons eten en drinken en vroolijk zijn?" Maar ziet, de tijden die wij beleven zijn wel geschikt ons uit den slaap te wekken. Zij zijn zoo plechtig, zoo ernstig. Bloedrood ging de zon van 1861 onder: oorlog scheen te dreigen aan alle zijden; wel is de orkaan niet boven onze hoofden uitgebarsten, maar is de hemel minder donker, de lucht minder drukkend, aan het einde van 1862? Is het niet alsof de wolken zich immer dichter samenpakken en van tijd tot tijd hooren wij in de verte de doffe donderslagen, en bliksemschichten doorklieven het zwerk. Op niets, op niets kan men bouwen, op geene kerkelijke nocli maatschappelijke orde, op geen staatsmacht, op geen raad der machtigen noch der wijzen: alles is onzeker, alle samenvoegselen der maatschappij zijn ontbonden. Neen ; op iets kan men steunen : op de nabijheid des Heeren. Eén grond bezwijkt niet; de rotsgrond der gemeente, Jezus Christus en die gekruisigd. Hoe liefelijk klinkt die stem: de Bruidegom komt. De Bruidegom: hij komt om zijne bruid te zoeken. Bruid des Heeren,

Sluiten