Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaan, schoon Hem nog niet ziende, gij knnt psalmen aanheffen in den nacht, gij die in de kerk niet de kerk maar Hem gezocht hebt en gevonden, die door zijn woord en Geest zich eene heilige gemeente vormt op aarde, eene gemeente die Hij gereinigd heeft met zijn bloed en wier koning en hoogepriester Hij is in eeuwigheid. Geloovige gemeente, u geldt het woord: de Bruidegom, komt, gaat uit hem te gemoet; want uw licht gaat niet uit, het schijnt helder in den nacht.

Het is middernacht: het wankelen der maatschappelijke orde, het ondergraven harer grondslagen, zichtbaar reeds in menige verzakking en instorting predikte het ons. Wee hen, wier afgod is de wereld en die zich de openbare meening tot wet en regel stellen. Hun licht gaat uit in den nacht, zij kunnen den Bruidegom niet te gemoet gaan, zij tasten rond in de duisternis en weten hunnen weg niet. Gij kunt Hem te gemoet gaan, schoon hem nog niet ziende, gij kunt psalmen aanheffen in den nacht, gij wier geloof zich openbaart in krachtige en moedige belijdenis zijns naams in de wereld, gij die den moed hebt, ja wier eer en roem het is te blijven getuigen van het licht dat komt, niet van het licht als iets zwevends, onbestemds, onpersoonlijks, waardoor niets verlicht wordt, maar van Hem die het licht is, van zijne komst ten gerichte en ter verlossing. U, belijdende gemeente, geldt het woord: de Bruidegom komt, gaat uit hem te gemoet; want uw licht gaat niet uit, helder schijnt het in den nacht.

Het is middernacht: de valsche rust van zoo velen, die aan de radeloosheid en hopeloosheid van hun hart zoeken te ontkomen door zingenot en gi-ootschheid des levens, predikte het ons. Wee hen! Ach, hoe ras ontwaken zij uit den bedwelmenden slaap: in het vleesch hebben zij gezaaid, uit het vleesch zullen zij maaien verderfenis. Zij kunnen den bruidegom niet te gemoet gaan, zij tasten rond in de duisternis en weten hunnen weg niet. Gij kunt Hem te gemoet gaan, schoon Hem nog niet ziende, gij kunt psalmen aanheffen in den nacht, gij die het doel des levens hebt begrepen en aangegrepen, uwe heerlijke roeping hebt gezien en gevolgd,

Sluiten