Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WEDERGEBOORTE.

En daar was een raensch uit de Farizeërs, wiens naam was Nieodemus, een overste der Joden: deze kwam des nachts tot Jezus, en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leeraar van God gekomen: want niemand kan deze teekenen doen die gij doet, zoo God niet met hem is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nieodemus zeide tot hem: Hoe kan een mensch geboren worden, (nu) oud zijnde V kan hij ook andermaal in zijner moeders schoot ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zegge ik u, zoo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vleesch geboren is, (dat) is vleesch en hetgeen uit den geest geboren is (dat) is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarhenen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij henen gaat; alzoo is een iegelijk die uit den Geest geboren is. Nieodemus antwoordde en zeide tot hem: Hoe kunnen deze dingen geschieden ? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zijt gij een leeraar Israels en weet gij deze dingen niet ? Voorwaar, voorwaar zegge ik u, wij spreken wat wij weten, en getuigen wat wij gezien hebben, en gijlieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik ulieden de aardsche dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij gelooven indien ik ulieden de hemelsche zoude zeggen? Johannes III. : 1—12.

I.

Daar heeft te allen tijd strijd bestaan tusschen het persoonlijke, vrije geestesleven en het kerkelijk gezag. Dit laatste heeft de schoone roeping te vervullen om het wettig verworvene geestelijk erfgoed van den voortijd te bewaren en te handhaven; te bewaren en te handhaven, niet door halsstarrig af te wijzen alle

Sluiten