Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volmaaktheid in de wet? Behoort hij niet tot liet uitverkoren volk, tot het zaad van Abraham? Het koninkrijk Gods kan hem niet ontgaan, reeds is hij daarvan onderdaan, ja staatsdienaar. Maar, daar hoort hij liet woord en ziet de teekenen van hem die gezalfd is met den H. Geest zonder mate, en sneller klopt zijn hart, zijne rust is gestoord, hij denkt na. Hij denkt na, hij volgt den zacliten, nauw merkbaren trek; hij weet niet dat het de trek des Vaders is naar den Zoon. Het is nog slechts als het suizen van den wind, maar in de richting naai Jezus heen geschiedt de beweging en hij gaat mede, hij komt tot hem, al is het in den nacht. \\ aarheen zal hem de wind leiden? Nu terug in zijne eenzaamheid, in de eenzaamheid, ook te midden zijner ambtgenooten en ambtelijke werkzaamheden. Het zal hem hoe langer zoo eenzamer worden in de wereld. Eindelijk waagt hij het schuchtere, en toch zoo moedige woord, het is het eerste stamelen des Geestes uit hem het woord dat te midden van het geroep der dweepzieke ijveraars als eene menschelijke stem is tegen de donderslagen. Veroordeelt onze loet oolc iemand zonder hem gehoord te hebben ? Genoeg. dat woord teekent hem; van nu aan draagt hij een kruis. Het is vernomen, vernomen van de menschen, die hem van nu aan gaan schuwen en wantrouwen als eenen verrader, vernomen van de Lngegelen Gods, die hem van nu aan op den weg des hemels vergezellen en beschermen. De koelte is opgestoken, uit de gloeiende atmosfeer der wereld is hij gered, hij ademt vrijer, al zij het ook nog in de koude lucht der eenzaamheid. Nog een korten tijd, en zie, de koelte wordt feller, de storm loeit en voert hem mede, voert hem, den overste der Joden, den leeraar Israels, niet meer aan de voeten van een rabbi uit Nazareth in den stillen nacht, maar in de feestelijke middagstonde aan den voet van een kruis. Discipel belijdt hij zich, hij de leeraar, discipel van een gekruisigden, van eenen gestorven Messias. Voorwaar, do wind blaast waar hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij henengaat; alzoo is een iegelijk die uit den Geest geboren is.

Sluiten