Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo ver zijn hart daardoor gebonden is — verbroken worden. Zoo lang bij hun toebehoort behoort hij Jezus niet toe, want de klove is onherstelbaar. Voorwaar, voorwaar zeg ik u : wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben en gijlieden neemt onze getuigenis niet aan.

Voor de derde maal getuigt de Heer met zijne dubbel voorwaar, maar nu getuigt hij niet alleen van hetgeen reeds in de schrift verkondigd en a('geschaduwd is, maar van hetgeen de ervaring zal worden van al de zijnen, niet meer het verleden alleen maar de toekomst ligt bloot voor zijn blik als een heden. Tegenover deze partij der Farizeërs die hem verwerpt, die hem zal kruisigen, de partij der wetenden, stelt de Heer zijne partij, dat is de gemeente, de gemeente die uit ervaring spreekt, de gemeente die belijdt wat zij gezien heeft, wat zij uit ervaring weet. Wij spreken wat wij weten. Nog is deze profeet uit Nazareth slechts de eenige die weet, de eenige die gezien heeft, maar hij zal de oogen openen der blinden, en ook zij zullen zien en weten en spreken wat zij weten, getuigen wat zij gezien hebben. Gijlieden, zoo lang gij daar zegt, steunende op een gezag dat geene waarheid is geworden in uw binnenste: wij weten; gijlieden neemt onze getuigenis niet aan. Die klove, die ternauwernood zichtbaar is, tusschen den leeraar uit Nazareth en de leeraren van Israël, ziet, zij is profetisch. Zij is en blijft de klove deiwereldgeschiedenis, de tweespalt der menschheid, de oorzaak van haar lijden en van haren strijd. Het afvallige Israël is het type der ongeloovige,' valschelijk wetende wereld; Jezus is het hoofd der geloovige, de waarheid kennende gemeente. Ik zal vijandschap zetten tusschen u en deze vrouw, tusschen uw zaad en haar zaad.

En nu, zal Nicodemus blijven, zal hij heengaan? Zoo hij blijft, dan zijn de hoogten gevallen in zijn hart en is hij ontvankelijk voor het woord Gods, het zaad des hemels. Indien ik idieden de aardsche dingen gezegd heb en gij gelooft niet, hoe zult gij gelooven, indien ik ulieden de hemelsche zou zeggen?

De aardsche dingen, het zijn de stemmen des gewetens, de

Sluiten