Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menschen ook op aarde in den hemel, welnu, o sterveling, o zondige aardbewoner, in hem, uw naaste, uw broeder, vindt gij den hemel. Zoo als hij tot u gekomen is, zoo kom tot hem, en gij zijt in den hemel, en gij daalt er mede uit af, om er weder in optevaren, gij brengt mede in uw hart den ontvangenen hemel op aarde, en die hellevaart der liefde wordt tevens uw hemelvaart in de kennis. Gij ziet het koninkrijk Gods, want gij zijt er ingegaan en het vestigt zich mede door u op aarde.

Zooals hij tot u gekomen is. Maar is li ij wel tot ons gekomen ? Heeft hij zich wel volkomen met ons vereenigd? Is er niet iets in ons dat hij niet in zich heeft opgenomen? En kan dit ééne niet de onoverkomelijke hinderpaal worden, die ons verhindert tot hem te komen. En wat, indien dit ééne ons geheele wezen is, indien in dit ééne al onze krachten opgaan, indien dit ééne ons leven beheersclit, indien dit ééne de zonde is? De zonde! De zonde, die scheiding maakt tusschen God en ons, maakt zij ook geene scheiding tusschen ons en den menschenzoon, den heilige? O, hoort het verwonderlijke woord. Verneemt wat dat zegt, dat hij uit den hemel nederdaalt. En gelijk Moses de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzoo moet de Zoon des menschen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft het eeuwige leren helibc.

Het behoort tot de treurigste ervaringen van Mozes, den man Gods, en het is een der onwedersprekelijkste bewijzen van de kracht der zonde in het uitverkoren geslacht en van de daaruit voortvloeiende onmacht van Israël om in waarheid het volk Gods te zijn op aarde, dat zelfs het tweede geslacht, dat Egypte ter nauwernood kende of in de woestijn geboren was, nog aan den drempel van het beloofde land terug wilde keeren naar het land der slavernij. De vurige slangen waarmede het volk bezocht werd zijn als het zinnebeeldig teeken van de giftige wonde die aan het hart des volks knaagde. Maar zinrijk en vol profetische aanduidingen van den weg Gods tot verlossing is het teeken, waaraan thans de verlossing wordt vast geknoopt. Israels krijgsbanier zal de drager moeten

Sluiten