Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lief gehad, maar dat God ons heeft lief gehad, lief gehad toen wij vijanden waren. Hoort het verwonderlijke woord: Alz>o lief heeft God de, wereld gehad, de wereld, de afvallige: de menschheid in haar afval van God, de menschheid in den ban der natuur gebannen, haar niet beheerschende maar door haar beheerscht, haar gebruikende tot doeleinden die in strijd zijn met die welke God haar heeft gesteld, en in dit misbruik door haar overweldigd en ten doode gedoemd. Die menschheid, verstrikt in de banden der natuur en zelve tot natuur geworden, die menschheid is in dien toestand het voorwerp van Gods liefde. Zij zelve, met het gansche gebied dat haar toebehoort en dat zij door hare zonde verworven heeft, is het voorwerp der verlossing. Niet buiten de wereld wordt zij geplaatst — hoe zoude dat mogelijk zijn geweest zonder dat zij zelve, gebonden als zij is aan de wereld, liadde opgehouden te bestaan? — niet in eene nieuwe wereld overgeplant ; maar in de wereld gezocht en met de wereld gered. God was in Christus de wereld met zich zeiven verzoenende. Alzoo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijnen eeniggeboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderve maar het eeuwige leven hebbe.

Zoo hij die in den hemel is uit den hemel is nedergedaald, het was niet tengevolge van een natuurproces, van eenige blinde wet der noodzakelijkheid, waardoor de Zoon in die levenssfeer moest optreden om zichzelven te ontwikkelen en tot een hooger «raad van zelfbewustzijn te komen. Maar wat zeggen ook die

O

woorden: natuurproces en wet der noodzakelijkheid ten opzichte van den Geest? De Geest is geen natuur, tenzij men natuur noeme wat geest is. De wet der noodzakelijkheid in de wereld des Geestes is de vrijheid, en alleen wat door de vrijheid gesteld wordt is noodzakelijk; de natuur wordt door den Geest, niet de Geest door de natuur gebonden. Eene vrije daad Gods is de overgave zijns Zoons geweest. De liefde Gods is niet een eeuwig eenerlei: zij heeft hare hoogten en diepten, hare uitstekende punten, hare terugtrekkende bewegingen; zij beweegt zich in de atmosfeer

Sluiten