Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het geweten is blijven spreken, omdat er overwinning en verlossing zou komen. De vorige zonden zijn voorlij gezien, niet liet oog op het lam, dat geslacht is. De wereld is aangelegd op den Zoon, behouden 0111 den Zoon, bewaard voor den Zoon. Want God lieeft zijnen Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordeelen zonde, maar opdat de wereld door llem zonde behouden worden.

Ach, geene verlossing maar oordeel verwachtten de hoogmoedige Farizeërs van den Messias. Dit oordeel, meenden zij, zou hen verlossen, verlossen van de macht der verdrukking, van het uitwendig geweld, verlossen van de onrechtvaardigheid Gods, en hunne gerechtigheid doen schitteren. Maar, zoo hij de wereld was komen oordeelen, wie zou bestaan hebben in de hitte des gerichts, in den dag van zijnen toorn ? Zijn kruis is haar oordeel. Aan het kruis is de mensehheid veroordeeld: zij hebben den rechtvaardige overgeleverd in den dood. Ware daar geen antwoord Gods geweest op de daad des menschen, de wereld ware veroordeeld. Maar nu is 'lij gekomen, de Zoon is gezonden in de wereld, niet opdat de wereld geoordeeld zoude worden maar behouden. Daarom is hij opgestaan uit de dooden en wedergekomen met liet eeuwig evangelie, het woord der verzoening. Zoo hij sterft, hij is van de wereld niet gescheiden, hij blijft haar toebehooren, maar nu niet meer als haar martelaar, nu niet meer in de gestaltenis eens dienstknechts maar als haar overwinnaar en Heer. De. overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door het h uis over hen getriomfeerd (Col. II: 15). De wereld is door hem behouden, want in de wereld heeft hij de levenskiem gelegd die het verderf weert en overwint, zijn eigen levensbeginsel, en dit is de kracht harer wedergeboorte.

Maar die behoudenis der wereld geschiedt in overeenstemming met haar oorspronkelijken aard en hare bestemming. De verlossing verbreekt de wetten der schepping niet maar herstelt ze. Daarom geschiedt die verlossing der wereld op den langzamen weg der ontwikkeling. Van het geloof van den enkelen mensch

Sluiten