Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

Alzoo toch een oordeel! Ja, in de genade ligt de rechtvaardigheid. De genade is richtende, zij alleen.

Dit is de eeuwige vrucht der wedergeboorte, waarvan de kracht ligt in den Zoon des menschen nederdalende uit den hemel en door het kruis weder opvarende in den hemel, en waarvan de grond is de liefde Gods tot de wereld; dit is hare vrucht, niet dat de wereld in haar afval van God behouden worde, maar dat uit die wereld eene nieuwe wereld ontsta die met God verzoend is. En dit is het oerdeel, <lat liet licht in de wereld gekomen is, en de menschen hebben de duisternis liever gehad dun het licht; want hunne werken waren hoos. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijne werken niet bestraft worden; waar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijne werken openhaar worden, dat zij in God gedaan zijn.

Duisternis heerscht in de wereld: de wereld ligt in duisternis, in de duisternis harer onkunde, harer zonde, harer vervreemding van God. De heidenen wandelen in de ydel hei d hans gemoeds, verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding hans harten (Ef. IV: 17, 18). Alleen de Heidenen? Neen, voorwaar: ook de Joden, want er is geen onderscheid. Zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods (Rom. III : 23).

Maar ziet, daar rijst een licht op in de duisternis. Dat licht is het licht der wereld. Niet een licht des verstands alleen; wat is het licht des verstands anders dan de heiligheid des gemoeds ? De Zoon des menschen die in den hemel is, brengt den hemel in de duisternis der wereld; en gelijk de rijzende zon de nevelen optrekt, gelijk door het zich verspreidende licht kleuren, lijnen, afstanden, de rijke natuur in de oneindige verscheidenheid harer vormen zichtbaar wordt en alle voorwerpen zich afteekenen, zoo

Sluiten