Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar zijn dat de menschen de duisternis liever gehad hebben dan liet licht. Neen liet beteekent: die liefde tot de duisternis te veroordeelen, bij de pijnlijke openbaring van het licht verwijlen en stilstaan op zijnen weg. Het beteekent: de kloppingen des gewetens niét te onderdrukken, maar zich te laten veroordeelen dooi het licht. Het beteekent de altijd opnieuw opstijgende behoeften des harten naar de verzoening en heiligheid niet te onderdrukken, zijne ellenden te gevoelen en tot God te komen, al zij het om door God veroordeeld te worden. Het beteekent: van verre te staan en zich slaande op de borst te roepen: O God, wees mij zondaar genadig. Het beteekent: tot Jezus te komen om van Hem te leeren, al zij het dat men in Hem nog slechts den Rabbi ziet die van God gekomen is en wien men zich toevertrouwt om de teekenen die Hij doet; tot Jezus te komen, al zij het bij nacht.

Ja, in de duisternis van den nacht was hij tot Jezus gekomen deze leeraar uit Israël, uit vreeze der Joden; en toch was zijn komen een komen tot het licht. Hij deed de waarheid toen hij tot Jezus kwam, hij had te midden der verleidende stemmen van zijnen hoogmoed en eener vleiende wereld, de roepende stem Gods onderscheiden die hem naar Jezus wees en nog onbewust had hij zich door den Vader laten trekken tot den Zoon. Eene daad van waarheid was zijn komen tot Jezus. Welnu die de waarheid doet, zij het bij aanvang, zij het schoorvoetend, zij het bij nacht, hij komt tot het licht. Het licht wint hem en hij zal zich baden in het licht. In zijne ziel geschiedt wat in de wereld geschiedt, door de verschijning des lichts. I)e nevelen klaren op en verdwijnen, de duistere grond des harten wordt licht; weldra, — snel is dit werk of langzaam, maar zeker, — weldra is hij aan zijne oude wereld ontworteld en overgeplant in de wereld des lichts. Eenige jaren nog dobbert Nicodenuis tusschen licht en duisternis, maar ziet, het kruis van Christus is ook zijn kruis, daar wordt zijn oude mensch gekruisigd en de nieuwe leeft, leeft voor eeuwig. Die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijne werken openhaar worden, dat zij in God gedaan zijn.

Sluiten