Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET DOEL DER OPENBARING VAN DEN ZOON VAN GOD.

En gij weet dat hij geopenbaard is opdat hij onze zonden zoude wegnemen, en geeno zonde is in hem.

1 Johanmcs III : 5.

Wat is liet doel van Jezus komst op aarde ? Waartoe de openbaring van dien naam die de wereldgeschiedenis beheerscht, die als een vuurvonk geworpen is te midden van die vele brandstoffen die opgehoopt liggen in de werkplaats der historie? Als een vuurvonk. Ja, wel is liet woord des Nazareners gebleken waarheid te zijn: Ik ben gekomen om vuur op de aarde te werpen (Luk. XII: 49). Als vuur brandt zijn woord, zijn naam, de eeuwen door. Die naam scheidt de wereld in twee deelen, en liet zou weinig zeggen die deelen de christelijke en de niet-christelijke wereld te noemen, zoo niet aan den christelijken naam zich het denkbeeld vastknoopte van beschaving en vooruitgang, en zoo de niet-christelijke wereld ondanks al de verscheidenheid harer bestanddeelen niet het beeld vertoonde van stilstand en achteruitgang. Maar in de christelijke wereld zelve, werkt daar die naam vergaderend, bouwend, verzoenend, verlichtend, zaligend ? Ach, wij weten maar al te zeer welk een twistappel hij is tusschen volken en volken, tusschen menschen en mensehen, hoe hij scheidend werkt meer dan vergaderend, afbrekend meer dan bouwend, verbitterend meer dan verzoenend, hoe hij ten dekmantel dient van onkunde en goddeloosheid, meer dan hij schijnt te verlichten en te heiligen. Is die naam niet eene partijleuze geworden, waarmede alle onwettige eischen en booze hartstochten optreden om als wettig en heilig zich te doen gelden? Worden niet alle

Sluiten