Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ziedaar dan volgens Johannes, die den meester wel bet best verstaan heeft, — maar toch hebben het alle zijne medejongeren wel van lieverlede alzoo met hem begrepen, — het groote doel van Jezus' komst op aarde: de zonden weg te nemen.

De zonden weg te nemen. Wellicht schijnt u dit iets zeer eenvoudigs en zegt gij gemelijk: waartoe dan zoo veel strijd indien het daarop neerkomt? iets zeer eenvoudigs? Ik zal het niet tegenspreken; maar ik voeg er bij: dat zeer eenvoudige is tevens iets zeer groots. Daarvan hoop ik u te overtuigen te dezer ure. De wegneming van de zonden het doel der openbaring van Gods zoon op aarde zij het onderwerp onzer rede.

Het doel,

het middel,

het verband tusschen doel en middel:

Ziedaar onze eenvoudige verdeeling.

I.

Gij iveet dat hij geopenbaard is om de zonden weg te nemen. Om de zonden weg te nemen. Gij denkt dan wellicht: dit doel is niet hoog, het is licht te bereiken, het is het doel van alle edele menschen, zij werken allen voor dit doel, Jezus heeft aan die werkzaamheid zijn deel, een groot deel, het grootste wellicht, maar voorwaar het is niets bijzonders, niets waardoor hij zich van anderen, van vele anderen onderscheidt.

Zoo oordeelt gij, indien gij nog niet behoort tot degenen die Johannes toespreekt als hij zegt: gij weet dat leg geopenbaard is om de zonden weg te nemen. Immers dat weet gij nog niet. Gij weet nog niet wat Johannes hier veronderstelt dat zijne lezers weten, dat dit wegnemen van de zonden niet alleen het doel geweest is van Jezus zeiven, het doel dat hij zich heeft voorgesteld in zijn leven, zooals vele anderen, maar want Johannes spreekt III. i»

Sluiten