Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van God, als kennende zijne bedoelingen — het doel waarom God hem heeft gezonden, hem heeft geopenbaard.

Alzoo naar Johannes heeft dit leven van Jezus den Nazarener dit bijzondere doel dat de zonden weggenomen worden. Ik zal u nu nog niet vragen wat hiertoe vereischt wordt, u nog niet wijzen op het verwonderlijke van het feit, dat hier wordt verondersteld dat hij die de zonden wegneemt zelf geen zonden hebbe, zooals Johannes deze veronderstelling uitspreekt als hij er dit bij voegt: en geene zonde is in hem. Maar ten einde te komen tot de wetenschap die Johannes hier bij zijne lezers als aanwezig stelt, en daarmede tot het rechte inzicht in den aard en het rechte begrip van de grootheid van het aangewende middel, laat ons trachten eenigszins bij benadering het doel te begrijpen.

De zonden wegnemen. Wellicht verstaat gij daaronder: den mensch te verzoenen met zijn lot, met de maatschappij waarin hij geroepen is te leven, den enkelen mensch alzoo te vormen, alzoo op te voeden, dat hij in het raderwerk dier maatschappij zijne plaats inneme, of wilt gij liever: in het levend organisme een levend orgaan zij, of gelijk men placht te zeggen en nog soms zegt: een nuttig lid der maatschappij worde.

Het zij zoo; wegneming van zonden zal dus wezen opvoeding, vorming, ontwikkeling. Lichamelijke gezondheid, flinkheid van karakter, frischheid van levensbeschouwing, veerkrachtige werkzaamheid, ziedaar wat vereischt wordt, ziedaar het doel der opvoeding; waar dit doel bereikt wordt daar is men dan nuttig lid der maatschappij, daar is men zonder zonden.

Ik zou u kunnen vragen: waarom dit doel niet bij allen bereikt wordt, waarom bij velen, helaas, bij de meesten niet, waarom bij velen gebrekkig, waarom bij niemand volkomen ? Ik zou u kunnen wijzen op de gevallen dat du opvoeding verwaarloosd wordt, zij zijn talloos; op die waar de opvoeding mislukt en geen doel treft, zij zijn wederom talloos; op die waarin zij door onwillekeurige hindernissen, lichamelijke of geestelijke, gestoord wordt, zij zijn nogmaals talloos.

Sluiten