Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog beschrijven hoe de zonden worden weggenomen in hem die op die stem ontwaakt en opstaat uit de dooden ? Zal ik u het oordeel schetsen dat hij ondergaat, de scheiding die er in hem plaats vindt? Daar voelt hij plotseling of van lieverlede zijne oude wereld hem ontzinken. Het is alsof hij uit haar is losgewonden als uit den moederschoot; zij scheidt zich van hem: nog is zij de bodem waarop hij staat, maar reeds gevoelt hij dat, al mocht die bodem mede vergaan, een andere, vastere gelegd is die niet vergaat. Hij heeft niet iets ontdekt dat in deze wereld bestaat en aan zijn oog was ontgaan; maar in deze wereld heeft hij Hem ontdekt die boven haar staat en die haar beheerscht. Hij heeft ontvangen de openbaring van den Zoon Gods; Christus licht over hem, en zekerder is zijne wetenschap omtrent dezen Christus dan die omtrent al de wereldsche dingen te zamen. Klaarblijkelijk is zijne openbaring, zij behoeft geen betoog; hij weet dat Christus geopenbaard is om de zonde weg te nemen en dat geene zonde in hem is. Hij weet het, omdat hij den Zoon aanschouwt, en in dat aanschouwen drukt zich het levend beeld des Zoons in hem af. Hem aanschouwende wordt hij mede, schoon hij het zelf niet ziet, naar dat beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest (2 Cor. III: 18).

Welnu, daar is geen andere weg waarop de zonden worden weggenomen dan deze ééne, deze eenvoudige, lange maarzekere: de openbaring van den Zoon Gods en de bekeering tot hem. Daarom weet het de wereld niet waartoe die Jezus gekomen is op aarde. Het middel niet kennende begrijpt zij het doel niet en ziet het niet bereikt. Daarom kunnen ook nog de kerken deichristenheid twisten over die verschijning, wanneer zij den schijn voor het wezen, de schors voor de kern houden. Zij alleen weten het, weten dat de Zoon Gods geopenbaard is om de zonden weg te nemen en dat geene zonde in hem is, zij die het ervaren dat hij hunne zonden wegneemt.

Sluiten