Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de schijnbaar zoo onvruchtbare werkzaamheid van Paulus te Athene, terwijl hij over de vele vruchten die zijne prediking elders b. v. in Galatië, gedragen heeft, het stilzwijgen bewaart ? Welnu, zou dit niet het antwoord zijn: met den naam Athene wordteene macht in de wereld aangeduid die niet met dien naam staat of valt, de macht eener eenzijdige, overprikkelde, ja, waanwijze en hooghartige (prétenticusë) beschaving, voor welke.... maar wij willen niet vooruitloopen. Wij willen, met voorbijgang van vele bijzonderheden en gezichtspunten die het rijke tekstverhaal aanbiedt, Paulus' gedrag en ervaring te Athene alleen uit het aangegeven oogpunt beschouwen van de betrekking van christendom en beschaving tot elkander.

Dat dit onderwerp eene tijdvraag is, zal ik voor degenen die slechts eenigermate met den tijd bekend zijn niet opzettelijk behoeven te betoogen. Volgt mij met belangstellende aandacht, wanneer ik u eerst met Paulus het beeld doe zien van het christendom aan de beschaving de hand reikende om haar te verheften en te behouden; en dan in de Atheners liet beeld van de beschaving die hand afstootende.

I.

In Paulus alzoo zien wij het beeld van het Christendom aan de beschaving de hand reikende om haar te verheffen en te behouden.

Hoe, zegt gij wellicht, is dit niet een geliefkoosd thema aan den tekst met geweld opdringen ? Lees slechts het geschiedverhaal. Waarlijk, het stelt ons den apostel niet voor als vriendelijk gestemd jegens Aihene's streven en Athene's openbaar leven. Terwijl Paulus zijne metgezellen aldaar verwachtte, werd, zoo lezen wij, zijn geest in hem onstolcen, ziende dat de stad zoo zeer afgodisch irns. Dat is dus de indruk dien Athene's meester-

Sluiten