Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VREUGDE IN VERZOEKINGEN.

Acht hot voor grooto vreugde, mijne broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt. Doch de lijdzaamheid hebbe een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk. Jacobus 1:2 — 4.

Het was eene zonderlinge misgreep van den grooten Hervormer, wiens moedig optreden tot handhaving van Gods eer en tot redding der bedreigde gewetensvrijheid de eerste aanleiding is geweest tot het zegevierend optreden van den protestantschen geest; het was, zeg ik, eene zonderlinge misgreep van Luther, dat hij in den brief van Jacobus niets hoogers kon erkennen dan 'zedelijke vermaningen en raadgevingen van een vroom man maar niet den geest eens apostels of apostolischen schrijvers, en dat hij dit geschrift dus niet onder de kanonieke schriften wilde geteld hebben. Was het eenerzijds het niet genoeg te waardeeren bewijs van de vrijheid waarmede de Hervormers zich ten opzichte van iedere overlevering ook met betrekking tot het gezag der H. Schrift bewogen, en hoe zij meenden dat gezag alleen te kunnen erkennen en staven door de getuigenis des H. Geestes in het hart: aan de andere zijde gaf het oordeel van Luther over dezen brief dien hij den strooien brief noemde, het duidelijk bewijs hoe ver ook nog de Hervormers er van verwijderd waren den rijkdom der apostolische genadegaven in de H. Schrift te erkennen, hoe weinig zij nog tot de volheid van Christus waren doorgedrongen.

Met recht is de protestantsche kerk genoemd de Pauluskerk.

Sluiten