Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet alleen de bestaande betrekkingen, de natuurlijke genegenheden heiligt en bewaart, maar dat zij ook nieuwe schept. Voortvaar zegt de Heer, voorwaar zeg ik idieden; daar is niemand die verlaten lieeft huis, of broeders of zusters, of vader of moeder, of vrome of kinderen, of akkers, om mijnentwil en des evangelies wil, of hij ontvangt honderdvoud, nu in dezen tijd huizen, en broeders en zusters, en moeders en kinderen, en akkers, met de vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven (Marcus X : 29, 30). Ziet, daar zijn ook vaders en kinderen in Christus, al is het dat wij het woord des Heeren gehoord hebben : één is uw vader. Deze Paulus die daar zegt: wie is Paulus en wie is Apollos ? zegt toch ook weder van zich zeiven tot deze zelfde Corinthiërs: ,,al hadt gij tienduizend leermeesters in Christus, zoo hebt gij toch niet vele vaders. Want in Christus Jezus heb ik u door het evangelie geteeld (IV : 15). En deze zelfde apostel, die zich een vader noemt in Christus van zoo velen, noemt toch ook weder eene zuster in Christus zijne moeder : „ Groet Bufus den uitverkorene in den Heer, zijne moeder en de mijne (Rom. XVI : 13). Dat zijn liefelijke banden en die sterker zijn dan de dood, die banden in Christus. Maar zij zijn teeder te behandelen. Het zijn snaren die alleen door den adem van boven beroerd een harmonisch geluid geven, maar die eene ruwe hand licht verbreekt. Het waarlijk christelijke is eene bijna onmerkbare lijn tusschen twee afgronden, dien van menschverachting en dien van menschvergoding: menschverachting namelijk, opdat God de eere bekome, menschvergoding, omdat God mensch is geworden en door menschen spreekt. Beide nu gaan doorgaans gepaard van wege den samenhang die er bestaat tusschen alle zonden. Die den mensch vergoodt, veracht althans, verlaagt hem en verlaagt zich zeiven. Die den mensch veracht, doet het om anderen of zich zeiven te vergoden. Het juiste midden, het rechte verband tusschen liefde tot God en liefde tot den mensch te vinden, is daarom van het hoogste gewicht, want daarin bestaat het godmenschelijke, d. i. het christelijke leven. Ik

Sluiten