Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en bloeiende gemeente, meest uit heiden-christenen bestaande.

Deze gemeente werd hem. met de macedonische, eene vergoeding voor veel leed, dat hem de tegenstand der Joden ook der joodsche christenen in Klein-Azië berokkend had. De grieksche gemeente wist haar voorrecht op prijs te stellen van tot geestelijken vader een man als Paulus te hebben, en meer dan eenige was zij in staat om met het evangelie dat hij haar bracht ook de uitnemende gaven van den apostel zeiven te waardeeren en zijn universalistisch standpunt, dat aan Heidenen en Joden een gelijk recht waarborgde in het koninkrijk Gods, te begrijpen.

Evenwel geen mensch, ook de apostel Paulus niet, kan de plaats van den Heer innemen, al mocht men hem die plaats willen inruimen. Hierin bestaat het onderscheid tusschen 's menschen werk en dat des Heeren, dat het laatste door lichamelijke afwezigheid het meest gedijt, terwijl het eerste daaronder verkwijnt. De geest des menschen werkt na, maar steeds afnemend. De Geest des Heeren blijft. Na Hem komt geen ander dan juist die Geest, de Trooster die uit het zijne neemt en het ons mededeelt. Na den mensch, ook den apostel, komen anderen die zijne plaats innemen. Er was dus te Corinthe na de werkzaamheid van Paulus plaats voor die van Apollos, zijn medestrijder en vriend. Ook Apollos' woord vond weerklank en ingang te Corinthe. Van hem wordt gezegd dat hij was een tcelsprekend man, machtig in de schriften, vurig van geest (Hand. XVIII : 24, 25). Hij was een Jood van Alexandrië, en stond door deze zgne afkomst den Grieken nader nog dan Paulus. De corinthische gemeente wist ook hem te waardeeren en men hoorde hem gaarne. Zij gaf door deze dubbele waardeering, zoowel van Paulus als van Apollos, het voorbeeld voornamelijk aan de joodsch-christelijke gemeenten, van erkenning van het recht der persoonlijkheid, van handhaving der eenheid in Christus, bij verschil van aanleg en gaven. Er bestond toch tusschen Paulus en Apollos groot verschil van aanleg, opvoeding, geestesrichting. Het was waarschijnlijk dit verschil dat aanleiding gaf dat de joodsch-christelijke partij ook te Corinthe het hoofd

Sluiten