Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tende benaming? En indien de koning, door schijn misleid, zich liet verleiden om het hoofd te worden dier partij in plaats van de band der eenheid tusschen de partijen, o ongelukkig dat land, ongelukkig die staat! Welnu de constitutioneele staat is slechts een zeer onvolkomene en gebrekkige schaduw van het koninkrijk, waarvan Christus koning is. De koningen der aarde kunnen aanleiding geven dat men hen beschouwe als partijhoofden, niet Christus, de koning der gerechtigheid. Hij eischt niet dat gij uit deze of gene school tot hem komt; hij zegt niet: de school van Paulus is beter dan die van Cephas, die van Apollos beter dan die van Timotheiis. Maar ook evenmin veracht hij die scholen, veracht hij menschelijke voorbereidingen en het werk zijner dienaren. Want in de geestelijke wereld geschiedt wat wij in de stoffelijke waarnemen. Zoo als de mensch niet het brood eet gelijk de vogelen des velds die zaaien noch maaien, maar zijn akker bouwt en zijn brood eet in het zweet zijns aanschijns, evenzoo komt ook het woord Gods niet anders tot ons dan in en door het werk van menschen. Het verachten der dienaren die zijn woord brengen, het is Christus verachten. Zoo worde dan een iegelijk in zijn werk erkend; en dit is de roem van Christus in zijne gemeente: Paulus is het die plant, Apollos die natmaakt, God geeft den wasdom. God geeft den wasdom, maar waar niet geplant en nat gemaakt wordt daar is ook geen wasdom, tenzij dan een wilde en onvruchtbare. Hoe heerlijk is nu die taak Gods medearbeiders te zijn, en hoe groot het voorrecht der gemeente als Gods akkerwerk bebouwd, als Gods gebouw gesticht te worden! Zij doet wel van alle gaven in haar midden te erkennen, allen die Gods werk in haar midden verrichten naar de mate hunner gave te eeren, den eenen mensch niet tot model voor den anderen te nemen maar in de verscheidenheid der gaven den rijkdom van Gods geestelijke schepping en in de verscheidenheid van aanleg die met die deigaven in verband staat, den rijkdom der natuurlijke schepping Gods te erkennen. En dat voorwaar niet alleen in hen die geroepen zijn tot ambtelijke werkzaamheden in 't midden der gemeente. De leer-

Sluiten