Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lieden, zoo onverzadelijk in zijne behoeften, zoo buitensporig in zijne eiscben, dat bet door niets bevredigd kan worden? Mijne schuld, dat ik niet kan gehoorzamen, zoolang ik niet kan liefhebben; en kan ik een God liefhebben die mij slechts eischen stelt en yan zjjne rechten spreekt en die mij onthoudt wat ik boven alles noodig heb: liefde, persoonlijke, oneindige liefde, mededeeling van zichzelven?

Verpletteren kan Hij mij, maar is het dan zijn roem, mij te verpletteren, mij nietige aardworm? Waarom zoekt bij mij niet veel meer te winnen ? Waarom overstelpt hij mij niet met zijne liefde? Waarom schikt hij zich niet naar behoeften die hij zelt gewekt heeft? Ik ben toch zijn maaksel en hij weet wat van zijn maaksel is. Door vreeze wordt ik onderdrukt, door vreeze wordt mijn hart toegeschroefd. Hoe zou ik Hem kunnen liefhebben ?

Zoo kunnen, mogen, ja moeten wij spreken. God zelf leert ons alzoo spreken. Hij heeft immers zelf de tijden der onwetendheid overzien, de zonden die te voren geschied zijn, zoolang wij slechts zijn recht kenden, verdragen, om nu in den tegenwoordigen tijd zijne gerechtigheid te toonen in de vergeving der zonden. Hij heeft ons zijn vollen raad geopenbaard, den eeuwigen raad des vredes en der liefde. Dat is de waarheid die ons vrij maakt. Laat ons, in de derde plaats, zien boe wij die waarheid kunnen ontdekken.

III.

Hij die gezegd beeft: de waarheid zal u vrijmaken, weet wat die waarheid is en wijst ons den weg om haar te ontdekken, want zij moet ontdekt, gezocht en gevonden worden door ons; dan eerst is zij ons eigendom en kan zij ons vrijmaken. Welnu, zie hier dien weg. Indien gijlieden in mijn icoord blijft, zoo zijt 'jij waarhjlc mijne discipelen, en zxdt de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.

Sluiten