Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeilijker te begaan wordt, versperd als hij is door al de vraagstukken der kritiek, die niet meer in de scholen alleen geopperd maar in het midden der menigte geslingerd worden met eene lichtzinnigheid die niet altijd door de goede bedoelingen wordt verontschuldigd. Hoevelen zijn er, hoe onnoemelijk velen, die niet uit lichtzinnigheid, niet uit onverschilligheid, niet omdat zij niet gaarne een Verlosser hadden voor hunne ziel, van den waren Verlosser, van Jezus Christus verre blijven, omdat zij nu eenmaal meenen hem niet te kunnen aannemen zonder dat dichte woud van voorbereidende vraagstukken te hebben doorgeworsteld, en die te oprecht zijn met zich zeiven en voor God om anderen voor zich te laten beslissen en zich aan het gezag van een of ander geleerde te onderwerpen. Ja, dezulken zijn er, ook hier wellicht, ja zeker. Ware er slechts één, ik zou mij gelukkig achten, al mochten ook anderen mij verwerpen, gelukkig achten, gedachtig aan het beeld van den herder die de negen en negentig schapen laat om het ééne verlorene te zoeken, indien ik hem mocht hebben getoond den éénen, den zekeren, den korten weg, die recht loopt van ons hart naar het hart van Jezus. Zoo er zijn onder u, die klagen: „ik wenschte wel te gelooven maar ik kan niet; de geleerden twisten, de gemeente is verdeeld; ik heb geen tijd, geene bekwaamheid tot onderzoek: ik smeek u, o ziel die door Jezus Christus gezocht wordt, ik smeek u in zijn naam: hoor hem, hoor hem alleen. Vlucht in uwe binnenkamer met de kleine boekrol zijner woorden. Daartoe hebt gij den tijd, niet waar? Laat ze op u werken. Plaats u voor Gods aangezicht en hoor die woorden, op uwe knieën gezonken. Voorwaar, voorwaar zeg ik u: Jezus zal u bezoeken, gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. ^ rij, ook van menschenoordeel. Het bekommere u niet hoe gij heet, vrijzinnig of rechtzinnig. Laat hen twisten. Waar het al meer en meer de groote levensvraag wordt: vóór of tegen Jezus van Nazareth, zijn discipel of zijn beoordeelaar, zijn onderdaan of zijn meester, daar zijn die schermutselingen waarin de ijdelheid zoo groote rol speelt, o zoo kleingeestig, zoo onbeduidend, zoo armzalig.

Sluiten