Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schuchtere, straks stoutere hoop voor de toekomst. Zonder de opwekking van dien nationalen geest ware wellicht dit deel van het machtige keizerrijk ja, aan den veroveraar ontrukt, maar om ingedeeld te worden in andere rijken. De kaart van Europa werd herzien; zoude een volk dat niet meer bestond en zich zelf niet had verlost, aanspraak hebben kunnen maken om nog als volk te gelden? Neen, Nederland werd hersteld, omdat het zich zelf herstelde, zijn eigen vorstenstam terug riep, en het had op liet congres der vorsten niet te vragen hoe het zou geregeerd worden, het had niet te bedelen om een koning, het had zijn koning; de tractaten der mogendheden hadden slechts te bekrachtigen wat geschied was. Voorwaar, getuchtigd waren wij maar niet tot verdelgens toe; de Heere God had zijnen Geest niet van ons weggenomen, de geest die herleefde was de geest van het oude Nederland en die geest was uit God.

De Heer had zijnen Geest niet van ons weggenomen, maar ook zijnen engel had hij gezonden om ons te bewaren in den nacht. Het is een schoone voorstelling van Israels profeten, dat de engel van Israël wordt geteekend als twistende met de machtigen der wereld, en de zaak van Israël in ballingschap verdedigende tegen de vorsten der aarde. Israël had zijn Gabriël, den held Gods, toen het zonder offer was en tempel en zijn naam niet meer gekend was op aarde, en die engel verschijnt aan den profetischen balling die voor zijn volk bad om hem te vertroosten. Een ander profeet ziet den engel des Heeren in droefheid, omdat het nog rustig was onder de volkeren, en, zoo lang die rust duurde, geene volkomene verlossing kon opdagen voor Israël. Wonderlijk zijn de wegen der goddelijke Voorzienigheid: terwijl een volk den doodslaap schijnt ingesluimerd, waakt God er over en bereidt zijn ontwaken. Nederland bestond niet meer, liet had zijn heldengeslacht waardoor God het zoo menigmaal verlost had, uitgedreven en zich den vreemdeling in de armen geworpen; maar ziet, dat geslacht was niet uitgestorven en zijn aanwezen alleen, in Duitschland, in Brittanje, was als de sprakelooze getuige voor

Sluiten