Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oefeningen, waarmede dikwijls de huiselijkheid schade lijdt zonder dat de ziel gevoed wordt ten eeuwigen leven, maar aan uwe goede werken op ieder gebied van menschelijke, van maatschappelijke werkzaamheid, opdat de wereld uwe goede werken ziende, uwen Yader die in de hemelen is, prijze ? Uwe goede werken! Of zijt gij wellicht van dezulken die er niet van willen hooren ? Die meenen dat gij uwe christelijke bestemming op aarde vervult als gij, na aftrekking van den noodzakelijken arbeid van iederen dag, slechts stichting zoekt, stichting in den zin waarin gij het verstaat, namelijk prediking en eeredienst in verschillende vormen en oneindige grootere en kleine verhoudingen? Ach, dat rusteloos jagen naar geestelijke prikkels verraadt eene onbeschrijfelijke ledigheid van het hart, verstompt den geest in plaats van dien te scherpen, dient vaak meer tot af- dan tot opleiding. Wat zijn uwe werken? Gij kunt mij wijzen op uwe bereidvaardigheid om te geven. Ik zal haar niet miskennen. Ik weet dat gij veel doet: door u bestaan de veelvuldige zendingwerkzaamheden, uit uwe hand wordt menige anne gekleed en gevoed, menige kranke verpleegd, menige verlorene opgebeurd, door en buiten de kerk. Maar, ik vraag u: is dat alles? Zijn goede werken slechts aalmoezen, geldelijke bijdragen? Is niet het eerste, het beste, het grootste werk, dat gij te verrichten hebt, u zeiven te stichten? Ik versta dat woord nu niet in den zin van altijd geestelijke spijze te genieten zoo als de Joden te Kapernaum, eene spijze die vergaat, zoo als Jezus zijn eigen woord noemt, als het niet wordt opgenomen in de conscientiën en daar gistende werkt. U zeiven stichten, dat is u zeiven te vormen naar Jezus' beeld, hem eene gestalte in u te doen verkrijgen. Een Christen is niet een natuurlijk mensch met een geloofsleer, maar een mensch vast in beginselen, oprecht in zijn woord, trouw in handel en wandel, zachtmoedig en nederig, maar ook standvastig en dapper. Een Christen is niet een bewegelijk riet deiwoestijn, van dagelijksche indrukken afhankelijk, maar vast als een rots in de baren. Telt dat werk niet licht: het is een werk

Sluiten