Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

delaren, houdt den goeden naam van het vaderland op in het buitenland door nederlandsche goede trouw en degelijkheid. Gij, nederlandsche vrouwen, de oud-nederlandsche huiselijkheid en eenvoudigheid blijve door u het sieraad onzer huizen. Eindelijk, gij, leden van de Nederlandsche Hervormde Kerk, dier kerk, die zoo innig met het vaderland verbonden is, hebt lief de steenen van uw Jerusalem en bouwt haar op uit hare bouwvallen. Verwerpt de kranke niet omdat zij krank is, de moeder niet omdat zij feilen begaan heeft en begaat in uwe opvoeding. Laat ons nationaal gedenkteeken tevens het grafteeken zijn voor al wat in onzen, overigens wettigen en noodzakelijken strijd, niet uit den geest is maar uit het vleesch, al wat daarin partijzucht en partijschap of menschvergoding is. Laat ons, in één woord, alle menscheneer en menschenvrees afleggen, om, getrouw aan de belijdenis onzer vaderen ook de onze, Gode alleen de eer te geven. Dwaalt niet, God laat zich niet ter zijde stellen, door niemand, evenmin door belijders van zijnen naam als door niet-belijders, want bij Hem is geen aanzien des persoons. Dwaalt niet, tvat de mensch zaait dat zal hij maaien. Mogen wij in den geest zaaien om uit den geest te maaien het eeuwige leven. Amen.

Sluiten