Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kleurd. Men meent den Bijbel te eeren, door voor de gebeurtenissen daarin vermeld eene afzonderlijke levensbeschouwing zich voor te behouden, eene levensbeschouwing die men overigens ter zijde legt en die dus geheel onvruchtbaar is in de praktijk. Het wordt bij dezulken als gebrek aan verlichting, teeken van bekrompenheid en domperigheid beschouwd, om aan eene geestenwereld en bare invloeden op den mensch, aan goede en booze engelen voor den tegenwoordigen tijd te gelooven: dat behoort tot het gebied der openbaring, dat thans gesloten is; thans geschiedt alles natuurlijk, d. i. naar dit standpunt, door de eeuwige, aan vaste wetten gebondene zelfbeweging van de stof. Komen er gevallen voor, dat in het geestelijk leven van geliefde betrekkingen eenige stoornis plaats vindt, men wacht alle hulp alleen van geneeskundige behandeling, in de meening, die, helaas! door zoo vele artsen, die op de verschijnselen van het zieleleven niet letten, gedeeld wordt, dat de wegneming der veronderstelde lichamelijke krankheid ook van zelf de gezondheid aan de ziel zal teruggeven. Doch overigens, het ware te kort doen aan den eerbied voor de Heilige Schrift om die naturalistische levensbeschouwing toe te passen op de omgeving van Jezus en van de heilige mannen van Oud en Nieuw Verbond. Toen geschiedde alles op bovennatuurlijke, nu geschiedt alles op natuurlijke wijze. Het spreekt van zelf, dat zulk eene oplossing van een moeilijk vraagstuk, zulk eene schijnbare verzoening, welke niets anders is dan een nevens elkander plaatsen van geloof en wetenschap, geen enkel denkend mensch kan bevredigen. Doch ik voeg er bij: zij is, met meer dergelijke schijnverzoeningen, allerschadelijkst voor het geloofsleven zelf. Ik ken toch in den tegenwoordigen tijd, noch voor de ziel noch voor de kerk noch voor de maatschappij, geen gevaarlijker standpunt dan dat van die schijnbare rechtzinnigheid, die men zich oplegt, waarin men berust, waardoor men zich geborgen acht voor de eeuwigheid, terwijl men overigens in zijne gansche levensbeschouwing, in denken en doen, een natuurlijk mensch is en blijft.

Het is geenszins mijn voornemen met u het moeilijk vraag-

Sluiten