Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De beschrijving zelve is hier beeld, beeld van de zedelijke verzonkenheid derzulken, hier van het joodsche volk, die, de eerste reiniging hunner zonden vergetende, zich wederom op nieuw de banden der zonde laten aanleggen. Welnu, waar de Heer ons alzoo voorgaat om ook deze raadselachtige toestanden van het nachtgebied der menschelijke natuur, wier werkelijkheid juist daardoor wordt gestaafd, aan te wenden, evenals die van het maatschappelijk en van het gezonde natuurleven, tot verklaring van verschijnselen van het zedelijk-godsdienstig gebied, zoo zijn wij gerechtigd niet alleen dit voorbeeld te volgen, maar gebruiken juist daardoor deze geschiedenissen, die anders voor de meesten verloren gaan, ten algemeenen nutte. Wij vragen dan: wat leeren ons de genezingen der bezetenen in het Nieuwe Testament

1. omtrent de gebondenheid des geestes op zedelijkgodsdienstig gebied;

2. omtrent de wijze, hoe die gebondenheid zich openbaart;

3. omtrent de wijze, hoe zij wordt weggenomen.

I.

De aangehaalde voorbeelden toonden ons, dat er bij de ongelukkigen waarvan wij spreken op tweederlei wijze gebondenheid van den wil aanwezig was. Gebondenheid van den wil, waardoor de mensch verhinderd wordt zich te openbaren en de werking der zintuigen verlamd wordt, zonder dat deze zelve daarom door krankheid behoeven te zijn aangetast; zietdaar wat wij bij de eene klasse dier kranken waarnamen. Gebondenheid van den wil, waardoor de mensch, zijn zelfbewustheid verliezende, ten prooi is aan de heerschappij van alle woeste driften die in zijn vleesch huisvesten: zietdaar wat wij opmerkten bij de anderen, wier geesten onreine geesten worden genoemd.

Nu is de vraag: bestaat eene dergelijke gebondenheid ook op zedelijk-godsdienstig gebied? Bestaan er ook op dit gebied

Sluiten