Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

Wij lezen in onzen tekst dat de onreine geesten, als zij Jezus zagen, voor hem nedervielen en riepen, zeggende: Gij zijt de zoon Gods. De Evangelist beschrijft hier den onmiddellijken invloed, dien Jezus verschijning op de onreine geesten uitoefende, ook eer hij nog een woord had gesproken. Zóó was het in de synagoge te Kapernaüm, zóó in het land der Gadarenen, zóó aan den voet van den berg der verheerlijking. De verschijning van Jezus alleen brengt den kranke in een toestand van gejaagdheid en onrust, waarop de uitbarsting volgt. Diezelfde voorbeelden zeggen ons ook wat de beteekenis was hunner aanbidding. Zij was onwillekeurig. Het sterkst komt dit uit bij den bezetene te (jadara. Het bericht stelt ons voor hoe de aanvankelijk aanvallende beweging van den razende, bij de nadering tot Jezus tot eene smeekende werd. Het was de onwillekeurige werking der zedelijke overmacht, die Jezus op hem uitoefende. Het gevoel dier overmacht drukt zich uit in de belijdenis: Gij zijt de zoon Gods, of de lteilige Gods. Dit gevoel was dus instinktmatig. De belijdenis was de uitdrukking van dit gevoel, niet van een zelfbewust geloof, dat in dien toestand onmogelijk is. Datzelfde instinkt uitte zich dan ook zeer natuurlijk in de bede, dat Jezus zicli mocht verwijderen. Immers, de gejaagdheid en onrust die hij wekte was pijnlijk Zijt gij gekomen om ons te pijnigen?

Is nu dit alles niet evenzeer toepasselijk op de wijze, waarop de booze geesten zich openbaren op zedelijk-godsdienstiggebied? Tot aan de verschijning van den Zoon des menschen is daar rust, rust in den gemeenschappelijken dood. De bewegingen der volkeren zijn slechts machtelooze pogingen om op te staan uit een gesloten graf. In die pogingen tobt zich de menschheid af, en als de redder komt, gelooft zij niet aan hare redding en voelt slechts de pijn van het geboorteuur, en die pijn wil zij ontvluchten en zij roept uit: Laat af. ivat hebben wij met u te doen?

Sluiten