Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vollen stroom der ongerechtigheid ons baden, dan denken wij dat wij het niet zijn en zijn zoo gerust. Welnu, de Zoon des menschen komt u verontrusten, gij tragen en lauwen, hij treedt op als de zon uit haar paleis in de duistere kameren uws harten en schrikt daar op uit hunnen slaap al het gevogelte der nacht, al de onreine en booze geesten, die immer om uw hart tiadderen en op uw hart azen; geesten der krankheid die uw hart gebogen houden en naar de aarde gekeerd, doove en stomme geesten die uw hart verdooven en verstompen, opdat dat hart Gods woord noch hoore noch belijde, geesten der blindheid, opdat gij zoudt struikelen en vallen om niet weder op te staan: onreine geesten bovenal, die u betooveren en bezweren, opdat gij gelooven zoudt de wereld en hare valsche beloften, en uw hart voor God geschapen vertrappen in het slijk. Welnu, zij worden opgeschrikt uit hunnen slaap door hem, die gekomen is om de werken des duivels te verbreken. Zegt mij, is niet uwe eerste beweging, wanneer gij hem voelt naderen, u te verbergen en uit de verte hem toe te roepen: laat af, laat af van mij, Jezus Nazarener, treed niet nader; ik zal u eeren, eeren maar uit de verte, uit de laagte; daal niet af uit uwe hoogte. Ik wil alles belijden, belijden dat gij zijt de Zone Gods, de koning Israëls; maar laat mij in rust, laat mij mijne huisgenooten, mijne hartbewoners, althans den éénen, den eenen, dien ik bijzonder liefheb en voor wien het altaar is opgericht in het binnenste mijner ziel!

III.

Maar Jezus laat niet af. Hij gehoorzaamt u niet, gij, onreine geesten! Hij verlost ons door u uit te werpen. Wij lezen in onzen tekst dat hij den onreinen geesten scherpelijlc gebood dat zij hem niet zouden openbaar maliën. De verklaring van deze woorden vinden wij in de verschillende verhalen der bijzondere gene-

Sluiten