Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die menigte, die het rustig toelaat dat haar zoo menig ongerief wordt aangedaan in het werk waarvoor zij was opgekomen in den tempel. Ziet het ... zal ik zeggen aan de discipelen aan wie die daad een Godswoord der aloude Godsmannen in herinnering brengt? .... neen, aan die vijanden die het niet wagen de daad zelve te laken, die slechts naar een volmacht vragen. Allen, allen zonder onderscheid zijn onder den indruk der heilige handeling, en dien indruk kunnen zij niet weg redeneeren. Aller conscientie getuigt mede met de daad van Jezus. Allen stemmen toe: het huis Gods moet geen huis zijn van koophandel.

Eene heilige daad is dus verricht in Israël: eene ongekende wijding is gegeven aan het aloude nationale feest, een heilig vuur is ontbrand in den tempel, beter dan de outervlammen: het vuur des profetischen ijvers, de liefdegloed voor Jehova den Godlsraels.

Wat zal het gevolg zijn? Het zal dubbel zijn, zooals altijd waar de Godsstem zich doet hooren in de conscientiën der menschen.

Daar zijn er die van de daad opklimmen tot den dader, die aandachtig stil staan bij zijn werk en nadenken. Zij zoeken het werk te verstaan uit dengene die het doet, en zijn hart te kennen uit zijn werk. Ik zeg niet, dat zij angstvallig zoeken naar eene verklaring en uit verschillende verklaringen die zich voordoen ééne kiezen. Neen voor het waarheidslievende hart verschijnt de waarheid in hare majestueuse gewisheid. Zij is niet te miskennen en niet te verwerpen. IJver voor het huis Gods: zietdaar wat zij voor zich zien; dien ijver verpersoonlijkt in den ijveraar. Hij is op dezen oogenblik enkel ijver. Bewonderenswaardig, ja, onwederstaanbaar aantrekkelijk is het gezicht van eenen die geheel in de macht is van ééne idee, van één gevoel. Tot aanbidding stemt dit gezicht, wanneer die idee, dit gevoel van dien aard is dat wij daarin eene goddelijke aandrift kunnen erkennen; pijnlijk mededoogen wekt het op, wanneer de verterende vlam uit den afgrond schijnt op te stijgen. IJver voor het huis Gods. Geen ongoddelijke hartstocht is het die aldus zijn boezem doet zwellen,

Sluiten