Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boren te zijn, de onverliesbare genade te hebben ontvangen, den Heere Jezus te zijn ingeplant door een oprecht geloof.

Eene oprechte daad kan deze toetreding alleen dan zijn, wanneer men hare beteekenis beperkt en daar niet meer in legt dan de aard der zaak en de tegenwoordige toestand der kerk gedoogt daarin te leggen.

Ja, ook de tegenwoordige toestand der kerk. Immers ook daarvoor mogen wij niet blind zijn en de klaarblijkelijkheid niet loochenen.

Ik althans acht mij verplicht, daarvan niet te zwijgen. Ik acht dat de getrouwheid aan den Heer en aan de gemeente gebiedt, bij gelegenheden als deze ook in de gemeente uit te spreken wat ieder weet, die met de toestanden al is het maar zeer oppervlakkig bekend is, en den schijn niet aan te nemen van iets dat niet bestaat. Er was een tijd — of wij dien terugwenschen ? neen, men kan het verleden dat den raad Gods gediend heeft niet terugbrengen — er was een tijd, dat de kerk rustte op den grondslag der leer uitgesproken in hare belijdenisschriften. Wanneer toen nieuwe leden tot de gemeente toetraden, werden zij geacht die leer in hoofdzaak aan te nemen. Over den toestand des harten hebben de protestantsche kerken zich altijd zorgvuldig onthouden een oordeel te vellen. Niet dat men iets was, maar dat men iets voor waarheid hield verklaarde men met het afleggen der belijdenis.

Die tijd is voorbij. I)e strijd is ontbrand in den boezem van het Protestantisme, een strijd niet over bijzaken, niet over bijzondere opvattingen en toepassingen der eene, algemeen erkende waarheid; maar over hoofdbeginselen, over het middelpunt der algemeene christelijke belijdenis, den persoon van den Christus, dientengevolge over Gods wezen, over de natuur van den mensch, over 's menschen heden en toekomst. Stormen niet meer te binden zijn losgebroken over de erve der vaderen en niets is er, geen enkel punt, dat niet door den wervelwind wordt losgerukt en her- en derwaarts geslingerd.

Die stormen kunnen wij niet bezweren; dien strijd te loochenen ware dwaze, ja schuldige zelfverblinding.

Sluiten