Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teek en des (loops, des doops in den naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. De doop, de inlijving zijnde in het lichaam van Christus, de gemeente, plaatst u onder den invloed des Geestes die in de gemeente is.

Ware het denkbaar dat de Geest geheel uit eene gemeente geweken ware, zoo zou de doop geene beteekenis meer hebben en geen zegen kunnen aanbrengen. Niet in het water toch maar in het woord, dat door den Geest tot de gemeente gebracht wordt, nadert Christus tot de gemeente. De Geest werkt door het woord en brengt den Christus tot de conscientiën door het woord.

Welnu, ik vraag u: is het woord Gods niet tot u gekomen ? Ik vraag u niet: is het zuiver, is het volkomen, is het onvermengd tot u gekomen? Maar is het niet tot u gekomen? Wat beweegt u tot de gemeente toe te treden? Immers geen dwang. Het is u niet opgelegd, het is u niet bevolen, het is niet van u geëischt dat gij lidmaat zoudt worden. Voorbeeld, vermaning, raad hebben daartoe kunnen medewerken; en in dat voorbeeld, die vermaning, dien raad kan aan de kracht der gewoonte veel worden toegeschreven, maar toch niet alles. Ja, zelfs in die gewoonte is nog eenige overtuiging van het heilzame der Christelijke kerk verholen aanwezig. In de kennis der heilige Schrift zijt gij min of meer gebrekkig — in den tegenwoordigen tijd, dat de bijbel uit de school geweerd en in zoo vele huisgezinnen niet meer het huisboek is, mag ik niet te veel onderstellen — maar toch eenigszins onderwezen; op de heilige Schrift zijt gij althans, als op de kenbron der christelijke waarheid, gewezen in het onderwijs dat gij ontvangen hebt, en voorzeker is u de verplichting voorgehouden om zeiven te onderzoeken, en van uw recht tot onderzoek hebt gij immers eenigszins gebruik gemaakt? Van dat recht gebruik te maken was u een plicht, die u immers is voorgehouden bij het onderwijs dat gij hebt ontvangen. Uwe leeraren en onderwijzers waren u geene meesters die hun gezag oplegden, maar voorgangers en leidslieden op den weg dien gij

Sluiten