Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werpen, ik weet liet niet, liet is Gode alleen bekend. I)e naaste toekomst onzer kerk in liaar uitwendig bestaan is stikdonker. Maar dit weet ik, dat de steenen ingevoegd op liet levende fondament, daarvan niet kunnen worden afgerukt en dus ook niet van elkander gescheiden. Dit weet ik, dat iedere poging om te behouden wat wij hebben, om het wegstervende te versterken, om het kreupele en afwijkende te bevestigen, niet verloren zal gaan, al mocht ook de uitkomst anders schijnen dan de bedoeling medebracht. En daarom wek ik u op, geliefde broeders en zusters, niet alleen: verluid onze onderlinge bijeenkomsten niet, immers zoo lang u het woord Gods verkondigd wordt; niet alleen: verkondigt den dood des Heeren aan de tafel des Nieuwen Verbonds, in het geloof aan de verborgene gemeenschap der heiligen, maar ook en bovenal, als den grond van iedere uitwendige gemeenschap: Hebt lief! Hebt de broederen lief in de gemeenschap des geloofs. Hebt de afdwalenden lief en trekt hen door uw woord en voorbeeld. Hebt de vijanden lief en overwint hen door uwe lijdzaamheid en geduld. Maar wat zeg ik? Wat wek ik op om anderen lief te hebben, zoo gij wellicht u zeiven nog niet lief hebt ? Zoo gij u zei ven nog niet lief hebt V Neen, gij hebt u zeiven nog niet lief, zoo gij nog uw eer vindt in uwe schande en u zeiven zoekt, wandelende naar de begeerlijkheid des vleesches en naaide begeerlijkheid der oogen en naar den hoogmoed des levens. Neen, de zelfzucht der zonde is het tegenbeeld van de zelfliefde des geestes. Daarom zij dit mijne laatste vermaning: Hebt u zei ven lief; en dan zult gij uwen naaste liefhebben als u zeiven. Hebt u zeiven alzoo lief, als Christus u heeft liefgehad, toen hij zijne ziel stelde tot een rantsoen voor uwe ziel. Hij heeft aan u niet gewanhoopt: gij waart verloren, hij is u komen zoeken. Gij waart hongerig en dorstig, hij is u komen spijzigen met de spijze des eeuwigen levens en drenken met het levende water; gij waart vreemdeling, hij is u komen opnemen in het vaderhuis; gij waart naakt, hij is u komen kleeden met het bruiloftskleed; gij waart krank, hij is u komen genezen; gij waart in de gevangenis, hij

Sluiten