Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ALS ZIENDE DEN ONZIENLIJKE."

KEPE TER NAGEDACHTENIS VAN CAI.VIJN.

Want hij hield zich vast als ziende den onzienlijke.

Hebr. 11 : 27.

Hedeu voor veertien dagen werden in de schoone stad tusschen J«ra en Alpen gelegen, aan de oevers van het verrukkelijke, tusaclien de beide bergketens ingesloten meer, dat aan die stad zijn naam ontleent, heden voor veertien dagen, zeg ik, werden van al de kansels der hervormde kerk te Genève deze woorden afgelezen, en dienden zij tot motto voor de prediking in de voormiddaggodsdienstoefening. Gij bevroedt wat de aanleiding was tot die eenstemmige keuze. Daar, in die stad die de bakermat der gereformeerde kerk verdient genaamd te worden, werd de driehonderdste verjaardag van den dood van Calvijn plechtig gevierd en aan de dankbare nagedachtenis gewijd van den man, door wien liet kleine Genève eene hoofdstad geworden is in eene andere dan de stoft'elijke wereld, in de wereld der gedachte, de wereld des geestes. Voorzeker geen gepaster spreuk kon er uitgedacht worden om liet leven en sterven uit te drukken van den man, wiens stalen kracht alleen te verklaren is uit dien vasten blik gericht op de onzichtbare wereld, op den onzichtbaren rechter der wereld die, meer dan eenig ander hervormer, voor de kerk des Heeren alleen steun en kracht zocht in het woord des Heeren, met voorbijgang van alle steunsels van menschel ijk gezag en vorstengunst, wiens onwrikbare standvastigheid, bij een zwak lichaamsgestel en van nature schroomvalligen en vredelieIV. 1

Sluiten