Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeten, en dat haar leerstelsel, haren eeredienst, haar bestuur, ja hare lotgevallen beheerscht. Het is het beginsel der volstrekte souvereiniteit Gods, of, om het meer bijbelsch uit te drukken, der eere Gods.

Er is en wordt echter van dit beginsel zulk een misbruik gemaakt, dat, om misverstand te voorkomen, wel eerst dient verklaard te worden wat daaronder is te verstaan. Hier wordt niet bedoeld de souvereiniteit van een ongekenden, onpersoonlijken God; geene leer van een noodlot of van eene almachtige natuur of van een albezielenden en alles doordringenden geest. Niets wat eenigszins zweemt naar eene verzwakking der persoonlijkheid Gods of eene vereenzelviging van God met de wereld. Integendeel God wordt gedacht in de meest volstrekte vrijheid en bepaaldheid van zijn wezen. Uit dit beginsel is in de eerste plaats te verklaren de plaats, die door de hervormde kerk, op het voetspoor van haren grooten voorganger, aan de heilige Schrift wordt toegekend ; vervolgens de eigenaardigheid van haar leerstelsel; eindelijk hare kerkelijke inrichting.

Het beginsel van schriftgezag treedt in die kerk veel meer dan in de luthersche op den voorgrond. Bekleedt het daar eene tweede plaats, omdat het ontstaan is uit de behoefte om voor de bevrediging des gewetens die men in de heilswaarheid zelve gevonden had een uitwendig steunpunt te zoeken: in de gereformeerde kerk was het niet alzoo, reeds bij Zwingli niet, allerminst bij Calvijn. De behoefte om God. God alleen te verheerlijken, zijn woord geheel en zuiver te vernemen, plaatste de heilige Schrift op den voorgrond. Ik spreek hier noch lof noch blaam uit over eene der beide kerken. Ik vermeld alleen het historische feit. Het werk Gods te kennen, te kennen uit zijn woord, te kennen ten einde daaruit het wezen Gods te verstaan: ziedaar de behoefte waaruit de zwitsersche hervorming is ontstaan; meer nog dan de behoefte aan bevrediging des verontrusten gewetens, die in de eerste wel ligt opgesloten, en waaraan de duitsche hervorming uitsluitend haar ontstaan heeft te danken. Wie erkent

Sluiten