Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inrichting beheerscht. Het is de toepassing van het apostolische woord: de tempel Gods eijt (jij. Met levende steenen wordt die tempel gebouwd. De geest is de bouwmeester, de Geest in de gemeente. Daarom, waar twee of drie vereenigd zijn in den naam des Heeren. daar is de Heer in hun midden. Maaide gemeente wordt gebouwd door bet woord, de Geest werkt door het woord. Daarom, dienaars des woords zijn er, allen gelijk in rang, om huns werks wille te eeren, maar geene geestelijken, geene priesterlijke ordeningen, geene wijding van het woord door het ambt, neen eene wijding van het ambt door bet woord. Daarom ook, ouderlingen der gemeente die haar vertegenwoordigen omdat zij haar geest uitdrukken en opzieners zijn in de gemeenschap des Geestes, en geene gezagvoerders over de kudde des Heeren. O heerlijke eenvoud, o heilige vrijheid, waar Jezus Christus alleen de Heer is en zijn woord het eenige tuchtmiddel ! Wij verwonderen ons niet over de snelle uitbreiding, over de onvergelijkelijke kracht, over het onsterfelijke leven eener kerk, die alzoo den moed heeft gehad de smaadheid der wereld tot hare eer te stellen, en van de vorsten die haar verwierpen een beroep te doen alleen op Hem, die Koning is aan Gods rechterhand. Wij begrijpen het hoe de vervolgingen haar niet hebben kunnen uitroeien, hoe, wat meer zegt, de rust zelve haar niet op den duur heeft kunnen ontzenuwen. Wij begrijpen de veerkracht, de jeugd, de onsterfelijkheid eener kerk op het woord Gods en alleen op dat woord gebouwd en die geenen anderen koning wil dan Jezus Christus den Heer; en wij hebben goeden moed voor de toekomst, hoe veel er ook zij dat ons verontrust of verontwaardigt-, goeden moed, omdat het woord niet gebonden is, niet gebonden kan worden, en het woord doet waartoe het gezonden is: al het welbehagen Gods.

IV

2

Sluiten