Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en aarde. Achter het floers der zichtbaarheid zie en hoor ik overal den onzichtbaren Jezus, den Heer der heerlijkheid. Zij hebben eene vertroostende stem verkregen, die liefelijk nederblikkende sterren en zij roepen mij toe uit hare hoogte tot mij in de diepte: In het huis mijns vaders zijn vele woningen; ik (ja heen om u plaats te bereiden. En als de zon verrijst in hare pracht is zij een heraut die mij de komst aankondigt van hem die het licht is der wereld en in wiens licht wandelende wij niet zullen struikelen. Ja, nu eerst versta ik die prachtige gelijkenissen, die de dingen des koninkrijks uitleggen met de beeldspraak deinatuur, want de gansche natuur is mij ééne gelijkenis geworden, ééne gelijkenis, omdat zijn Geest haar bezielt, zyn woord haar draagt. Niet buiten, maar in het huis des Vaders beweeg ik mij reeds, als ik hare schoonheid geniet, want in hare vergankelijkheid wijst zij mij op het onvergankelijke, dat de reden en de grond is van hare schoonheid. De aarde zelve wordt mij het beeld des hemels; want zij is met den hemel vereenigd en de wereld met God verzoend in het bloed van den gekruisigde, tot een bloed der verzoening geworden op het altaar des hemels. Wij hebben tot hoogepriester den Zoon van God, die door zijn eigen bloed eenmaal is ingegaan in het hemelsche heiligdom, eene eeuwige verlossing te weeg gebracht hebbende (Hebr. 9:12). Dat is onze troost; maar een troost die eene vermaning is, eene vermaning, laat mij liever zeggen eene roepstem. Niet tot Kajaphas en Pilatus worden die hemelboden gezonden met het troostwoord des hemels, maar tot die galileesche mannen die hem liefgehad hadden in zijn lijden en die de ergernis des kruises hadden overwonnen, ü, kruisdiscipelen, u alleen geldt het troostwoord des hemels. Is u deze schijnwereld nog de werkelijke wereld, hebt gij deze wereld lief met hare begeerlijkheden, dient u de natuur slechts tot voldoening der lusten, is u natuur en maatschappij lief in hare ongoddelijkheid, de natuur in hare vergankelijkheid, de maatschappij in haren afval van God: liet troostwoord des hemels daalt niet neder in uw hart; en als dut

Sluiten