Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE KERK, DE SCHEPPING DES HEILIGEN GEESTES.

En als de dag van het Pinksterfeest vervuld word, waren zij allen eendrachtiglijk bijeen. En daar geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van eenen geweldigen gedreven wind, en vervulde het geheele huis waar zij zaten: en van hen werden gezien verdeelte tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen ; en zjj werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zooals de Geest hun gaf te spreken. Hand. 2 : 1 — 4.

Sinds achttien eeuwen is er in de nienschheid ontstaan eene langzame, maar aanhoudende ontwikkeling, en is het alsof de zedelijke wereld, wellicht ook de stoffelijke, van richting is veranderd.

In de oude wereld zien wij de krachten der menschelijke natuur slechts ontluiken om weldra weg te kwijnen, en eene met immer sneller schreden voortgaande ontbinding der maatschappij schijnt een zekeren dood in niet al te ver verwijderde toekomst te spellen; in de nieuwe wereld daarentegen, die de christelijke heet. ontwaart het oog des vorschers iets onsterfelijks, eene levenskracht die niet wordt uitgeput, levenssappen die niet ophouden te vloeien.

Voorzeker niet op de oppervlakte wordt die ommekeer waargenomen, om haar te zien is de kennis der feiten der geschiedenis niet toereikend.

Integendeel op de oppervlakte ziet men slechts een voortdurend terugkeeren derzelfde verschijnselen, en daarvan geldt het woord des Predikers: daar is niets nieuws onder de zon. Altijd

Sluiten