Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stellingen der tegenwoordige wetenschap, stellingen die wij moeten hooren en niet met lichtvaardigheid of uit angstvallige vrees, en vrees is ook nog lichtvaardigheid, verachten. Niet te willen hooren wat heden ten dage gezegd wordt omdat men het vroeger niet gehoord heeft, is eene miskenning van de onuitputtelijke kracht van het christelijk beginsel, eene miskenning van den H. Geest wiens feest wij vieren, die immers de gemeente voortdurend leidt in alle de waarheid. Daar is eene zoogenaamde moderne richting die niet ernstig is maar lichtzinnig en kinderachtig, omdat zij uitgaande van de zichtbare wereld alles wat daarboven is ontkent of bespot. Maar daar is ook eene wettige en ernstige moderne wetenschap, die aan de waarheid gelooft en naar begrijpen streeft, die meent dat in de diepte en niet op de oppervlakte de parel der wijsheid gevonden wordt. Het is ongeloof haar te willen weren. De kerk, zoo zij niet naar kennis streeft en den prikkel niet wil voelen, dien zij van het ongeloof ontvangt om te leeren denken, die kerk zou spoedig een gasthuis worden voor ouden van dagen en zwakken van geest; de geloovige die niet denkt onteert zijnen Heer en doet onwillekeurig den Geest der waarheid smaadheid aan. En zoo hij wellicht zich op zijne traagheid verheft en haar getrouwheid noemt, dan loopt hij groot gevaar van schipbreuk te leiden in zijn geloof. Laat ons dus de geesten onderscheiden en hooren wat de menschen zeggen, want wel is 's menschen stem niet Gods stem maar toch spreekt God in en door de menschen.

Welnu dan, van de gegevene verklaring is eenvoudig dit te zeggen, dat zij waar is maar niet de volle waarheid. Ja, de erkentenis van het eigenaardige van het israëlitische volk is. wellicht het eenige aanrakingspunt tusschen de christelijke geloofsbelijdenis en de moderne wetenschap; in allen gevalle is zij een kostbaar getuigenis voor de waarheid en van den Geest der waarheid.

Voorzeker het is zoo: de kerk is ontstaan — en het is eigenlijk niet de moderne wetenschap die het ontdekt heeft, Paulus heeft het reeds gezegd toen hij van de heidenen en joden beweerde

Sluiten