Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mentische bet merk der persoonlijkheid op alle haar bladzijden. Petrus, Paulus, Jakobus, Johannes, zijn het mannen van eene zelfde school? Hebben zij niet ieder eene zeer bijzondere, eigenaardige persoonlijkheid? Ja, deze is zoo scherp afgeteekend, dat men daaruit aanleiding lieeft kunnen nemen om hen tegenover elkander te stellen, en dat zij die niet zagen dat hunne eenheid ligt in de persoonlijkheid van eenen anderen wiens geest hun geest bezielde, en die slechts op de verscheidenheid acht sloegen, alleen strijd hebben gezien in hunne schriften, en uit dien strijd het ontstaan der christelijke kerk verklaard.

Alzoo, israëlitische predikers, mannen des geloofs en daarom zelfstandig en vrij, hebben de christelijke kerk gesticht. Maar wat was bij hunne zelfstandigheid en vrijheid het gemeenschappelijke, de band der eenheid bij alle verschil? Hier komen wij tot onze tweede vraag: wat is het israëlitiscli beginsel dat in de heidenwereld is overgeplant, als eene levende loot geënt op den dorrenden stam? Wat anders dan de leer van den Messias? Daartoe leidt ons de geheele Oud-Testamentische schrift, en de oorspronkelijke apostolische geloofsbelijdenis had slechts een artikel: Jezus is de Messias aan de vaderen beloofd. "Wat zegt dit? Wat beteekent dit woord: Messias of Christus? Veelomvattend is de beteekenis van dit woord. Vooreerst spreekt ons die titel van eene Godsregeering, een Koninkrijk Gods, dus van een persoonlijken God die de wereld regeert en de natuur belieerscht. Ten tweede, van eene heerschappij die hij voert door en in den mensch: de Messias is de Godmensch, de met zijn geest gezalfde Koning, aan Gods rechterhand gezeten. Dan wijst ons deze titel op eene toekomst niet op een verleden, op eene heerlijkheid nog niet geopenbaard. Daarom heeft Israël profeten en niet alleen priesters. De priesters zijn de mannen van het verleden, de profeten die der toekomst. Israëls profeten beschrijven Israëls geschiedenis in het licht zijner toekomst. De Messias: die naam wijst ons eindelijk op een volk Gods, een volk van koningen en priesters, een koninkrijk der hemelen op aarde, een koning die

Sluiten