Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet geheele Messiasbegrip is eene joodsche dwaling; en dan verklaart mij, zoo gij kunt, de niaclit door dit begrip uitgeoefend in de wereld, verklaart mij het bestaan der kerk, dat is van de grootste zedelijke kracht der geschiedenis: of wel, het Messiasbegrip des O. Yerbonds is eene waarheid, eene waarheid in Jezus tot historische werkelijkheid geworden, de Messias is gekomen, Jezus is de Christus: Zoo ivetc dan zekerlijk het gansche kuis Israël dat God hem tot een lieer en Christus gemaakt hect't namelijk dezen Jezus, dien gij gekruist hebt.

Indien gij met aandacht en inspanning de ontwikkeling dezer denkbeelden hebt gevolgd, vlei ik mij, niet dat dit betoog — het is noode dat ik op een feestdag tot betoogen afdaal — u tot Christus zal hebben gebracht; dit toch geschiedt niet door verstandelijke redeneering; maar, wat heden ten dage gansch niet te verachten is, dat gij zult begrepen hebben dat men in den naam Jezus Christus geene scheiding kan maken, dat men Jezus niet kan behouden met verwerping van den Christus. Geen Jezus buiten den Christus; geen Jezus buiten de apostolische Schrift, buiten den samenhang met Israëls verleden. En toch zijn wij nog niet tot het Pinkster-evangelie gekomen. Immers wel zouden wij mogen vragen: welk verband bestaat er tusschen het apostolisch geloof, de apostolische prediking en die geschiedenis in onzen tekst verhaald van den geweldigen gedrevenen wind en verdeelde tongen als van vuur, die uitstorting des Heiligen Geestes en de eerste openbaringen daarvan in de discipelen? Was dan het leven, de dood, de opstanding, de hemelvaart van Jezus niet toereikend om nu de apostelen de wereld te doen ingaan met een geloovig hart en eene ontboeide tong? Het schijnt zoo; en ook, wel verre van het werk te miskennen dat door al deze openbaringen in de discipelen reeds verricht was, de inwendige omkeeringen die zij reeds ondergaan hadden door ze te aanschouwen, laat ons veeleer erkennen dat, zonder deze voorbereidingen de uitstorting des H. Geestes onmogelijk zou zijn ge-

Sluiten