Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koniene ontvankelijkheid op natuurlijken weg aanwezig zijn, dat is alleen door het ontwaken des gewetens? Maar dan zoude ook het voorwerp des geloofs iets natuurlijks zijn, en wij zagen dat dit met alzoo was. Het ontwaakte geweten kan het voorwerp waarin het volkomen bevrediging zal vinden, zoeken, maar is niet in staat het in bezit te nemen. Ieder die weet wat het ontwaken des gewetens is, weet ook dat liet daarin bestaat dat eene volkomene breuke ontdekt wordt, een onpeilbare klove, die ons scheidt van het gezochte voorwerp. Zonder het werk des Geestes kan de Messias gezocht worden en als 't ware voorgevoeld, maar met gekend, niet met ervaring gekend. Al de voorbereidingen die wij hebben opgesomd, kunnen de apostelen voor het Pinksterfeest niet verder brengen dan tot de vraag: Heer, zult gij in dezen tijd het koninkrijk weder oprichten aan Israël: niet tot de blijde ervaring der vervulde belofte. Om van het koninkrijk (.ods te spreken als aanvankelijk gekomen, van den onzichtbaren Christus als tegenwoordig, om te weten dat de verzoening met God volbracht is, dat de gansche wereld den Christus toebehoort, 0111 vol moed die wereld voor hem te gaan veroveren, in eén woord om met nieuwe tongen de groote dingen Gods te \ei kondigen, daartoe was het Pinksterwonder noodig, noodig die levengevende kracht in het hart, noodig dat geheimzinnige feit, in deze eenvoudige woorden uitgedrukt: Zij teerden allen vervuld met den Heiligen Geest.

Zij teerden allen vervuld met den Heiligen Geest. Het Christendom is alzoo eene nieuwe schepping Gods, eene nieuwe schepping in de oude, eene schepping voortgebracht doorsamentreffing dezer twee krachten: de gave Gods, welke is Christus, en het den menscli ingeschapen vermogen om hem te ontvangen. Zoo is dan de gemeente ontstaan en de kerk gesticht door persoonlijke wedergeboorte, en die wedergeboorte geschiedt aldus, dat de gave Gods door het geloof ontvangen wordt, dat liet werk Gods voor den mensch en het werk Gods in den mensch

Sluiten